چگونه در انتخابات سرنوشت ساز، تصمیم بهینه بگیریم و بتوانیم انتخابی اصلح داشته باشیم

استاد عبد الحمید واسطی به تبیین مدل تصمیم گیری بهینه براساس مقبوله عمربن حنظله می پردازند. انتخاب افراد برای مناصب دارای مرجعیت اجتماعی، از جمله مسائلی است که مقوله «انتخاب اصلح» در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

برای این که بهترین تصمیم را بگیریم و انتخاب درست داشته باشیم اگر طبق این شیوه عمل بشود به نتیجه مطلوب دست پیدا می کنیم.

انتخاب اصلح
انتخاب اصلح
انتخابات
مؤسسه مطالعات راهبردی

مراحلی که باید براساس مقبوله عمربن حنظله طی کنیم:

⬅️ بعداز احراز تخصص وصلاحیت اولیه….

۱.دارا بودن چهار‌ ویژگی…دین شناس بودن وبرخورداری ازآگاهی های وحیانی،تعادل رفتاری وگفتاری داشتن، برخورداری ازشفافیت کاری وگفتاری،احتیاط ورزی درکارها ورعایت حق الناس در رفتار.

۲.  بررسی میزان گفتار و عمل براساس قدر مشترک های عمومی ونداشتن نظرات غیرمتعارف.

۳. بررسی میزان شباهت درگفتار و رفتار بامضامین قرآن و سنت.

۴. بررسی میزان توجه مخالفین اصل دین و حقیقت به یکی از گزینه ها.

۵.بررسی میزان نتائج مخرب احتمالی نسبت به اصل دین و ایمان درصورت انتخاب یکی از گزینه ها.

طی کردن هر کدام از مراحل به صورت ترتبی است.

جهت مطالعه بیشتر می توانید به مقاله کاربرد «مقبوله عمر بن حنظله» در انتخاب اصلح در انتخابات مراجعه کنید.