مأموریت

مأموریت گروه علمی علوم بنیادی، توسعه علوم بنیادی اسلامی(۱) در حوزه‌های اجتماعی/ تمدنی است. این امر بر اساس منابع اصیل اسلامی (قرآن کریم، روایات، و دیگر منابع معتبر اسلامی) با نگاهی دقیق به آخرین دستاوردهای علوم اجتماعی و تمدنی غرب انجام می گیرد.

۱-منظور از علوم بنیادی، مجموعه معارف اسلامی شامل هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی، مفاهیم، نظریه‌ها و اصول موضوعه (مبانی) در حوزه علوم اجتماعی و تمدن اسلامی است.