در این مجلس صمیمی جناب استاد ضیائی از زوایای مختلف به ویژگی های بارز و ممتاز امام خمینی رضوان الله اشاره کردند.

استاد بزرگوار فرمودند: نظرات ایشان در علم فقه و اصول هنوز بعد از گذشت سالیانی در محافل علمی طراز اول بیان و بررسی می شود. همچنین به جهات عقلی و فلسفی ایشان و تمجید های اساتیدی چون استاد آشتیانی از این شخصیت ممتاز و استثنایی قرن اشاره کردند.

ایشان در ادامه به ویژگی های بارز رهبر فقید انقلاب در بعد عرفان نظری و عملی پرداختند. به عنوان نمونه به صفت متوکل بودن امام خمینی رضوان الله اشاره کردند. این ویژگی ایشان انقلاب اسلامی را از کریوه های مختلف نجات داد و به سلامت داشت.

حوادثی چون شهادت فرزندشان سید مصطفی که به ایشان علاقه وافری داشتند و او را امید اسلام می دانستند در ایشان اندکی تغییر و تبدل ایجاد نکرد و چون کوه استوار بودند. اما وقتی مصیبت ابا عبدالله و حضرت علی اکبر را برای ایشان خواندند طوری اشک می ریختند و ابراز ارادت می کردند که همه اهل مجلس را منقلب کردند.