مأموریت

مأموریت پژوهشکده حکمرانی اسلامی، توسعه‌ی دانش (علوم و معارف) حکمرانی اسلامی، و ارائه یک مدل اسلامی ایرانی از حکمرانی متعالی اسلامی و «حاکمیت معیار» است. این امر بر پایه‌ی منابع اصیل اسلامی و با نگرش به نیازها و الزامات جامعه‌ی ایرانی در موج‌های سوم و چهارم انجام می گیرد.

توضیح اینکه فعالیت پژوهشکده حکمرانی اسلامی در محدوده نظام و علوم سیاسی قرار می‌گیرد. در نهایت باید نظام جامع سیاسی اسلام که مسئول تصمیم گیری و مدیریت در جامعه اسلامی است با همه ملزومات آن مشتمل بر تمام سطوح مدیریتی و حکمرانی صالح تولید و فناوری اجرائی شدن آن مدون گردد تا «نظریه دولت اسلامی» برای استقرار جامعه و تمدن نوین اسلامی تئوریزه گردد.