منطق تحلیل مفهوم
تدوینگر: حجت الاسلام علی اکبر قلی زاده
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین
عبدالحمید واسطی
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین
مهدی زمانی فرد
استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین
دکتر احسان جباری

تبیین مدل فلسفی برنامه درسی و تربیتی (مبتنی بر الگوی لوازم حرکت؛ ناظر به نقد مدل برنامه درسی تایلر)
تدوینگر: حجت الاسلام و المسلمین سید رضا علیزاده
استاد راهنما: دکتر حسین احمدی
اساتید مشاور :حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید جواد قندیلی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد ایروانی
اساتید داور: دکتر بهروز مهرام و حجت الاسلام و المسلمین سید مجید میردامادی

درسنامه منطق کاربردی
تدوینگر: حجهالاسلام سید علیرضا برکچیان
استاد راهنما: حجه الاسلام و المسلمین استاد عبد الحمید واسطی
استاد مشاور : حجه الاسلام و المسلمین استاد محمد حسن وکیلی
استاد داور: جناب آقای دکتر داوود حیدری

تاثیر فلسفه در نشاط بخشی و روحیه امید به زندگی در جامعه
تدوینگر: حجت الاسلام سید جعفر موسوی
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید واسطی
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین مهدی زمانی فرد
استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین محمد اسفندیاری

نقش فلسفه در گرایش مردم به دین

تدوینگر: حجت الاسلام علی سلمانی پور

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید واسطی
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین مهدی سعیدیان
استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین
محمدجعفر جهانگیر فیض آبادی

درسنامه منطق تحلیلی بر اساس کتاب شرح شمسیه
تدوینگر: حجت الاسلام محمود کرابی

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن علی آبادی
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید واسطی
استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین
محمدجعفر جهانگیر فیض آبادی