همزمان با هفته پژوهش جلسه دیدار و گفتگوی صمیمی با حضور استاد واسطی و استاد زمانی در جمع محققان مؤسسه مطالعات راهبردی برگزار شد.

مستند سازی محتوای علمی دهه پیشین و اشاره به رویکرد جدید مؤسسه

استاد واسطی در ابتدا به موضوع مستند سازی محتوای علمی دهه قبل موسسه پرداختند. ایشان بیان کردند تمام یا بیشتر فرمایشات ایشان در قالب مقالات علمی پژوهشی و کتب معتبر به چاپ رسیده که قابل استناد می باشد.
در قسمت بعدی، معاونت پژوهش به رویکرد جدید موسسه در حوزه محقق محوری پرداختند و جلسه با صرف نهار و گفتگوهای صمیمی به پایان رسید.

این جلسه شروع تحولی جدید برای مشارکت محققین در پروژه ها بود و زمینه ایجاد ارتباط با آنان و دعوت برای شرکت در طرح های مؤسسه را فراهم خواهد کرد.