بر اساس هماهنگی های انجام شده، روز یکشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۲ نمایشگاه و همایش مربوط به دستاوردهای پژوهشی مؤسسه مطالعات راهبردی در صحن اصلی مؤسسه برگزار شد. بخش های اصلی این برنامه عبارت بود از:
۱. سخنرانی مدیرعامل محترم موسسه استاد دعائی، استاد وکیلی و استاد واسطی
۲. اعطای هدایا و لوح تقدیر به استاد وکیلی بابت دو جلد کتاب منتخب خراسان
۳. اعطای احکام مدیران محترم گروه های علمی
۴. معرفی آثار و دستاوردهای پژوهشی به صورت نمایشگاهی با ارائه مدیر تحقیقات
در این همایش حجت الاسلام والمسلمین دعائی به توضیح سند چشم انداز مؤسسه پرداخته و ساختار مؤسسه را شرح دادند. سپس حجت الاسلام والمسلمین وکیلی در رابطه با تولید الگوهای دینی تمدنی مطالبی را مطرح کرده و کتاب های برگزیده استان (مدل تربیت نوجوان و جوان – حکایت حجاب) را معرفی کردند. در نهایت حجت الاسلام والمسلمین واسطی به تفاوت نگاه خرد و کلان پرداختند. ایشان همچنین مسئله فقه آرمان شهر را مطرح کردند. پس از این سخنرانی ها از کتب جدید الگوی اسلامی ورزش، تأملی در یقین و یقینیات ، درسنامه الگوی اسلامی پایدارسازی خانواده رونمایی شد. همچنین لوح تقدیر استاد وکیلی بابت دو کتاب برگزیده و سپس احکام مسئولیت و تقدیرنامه های محققین موسسه اعطا گردید.