سخنرانی مدیریت عالی موسسه جناب حجت اسلام والمسلمین سید محمد محسن دعائی در دوره توانمند سازی دانشجویان فعال فرهنگی، سیاسی و اجتماعی «حامیم».
این طرح که به دعوت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های خراسان شمالی دانشگاه بجنورد برگزار شد. شاهد حضور چشم گیر 150 دانشجوی نخبه این دانشگاه در قالب کرسی آزاد اندیشی حجاب به مسائل و چالش های حجاب و عفاف در بین جوانان و دانشجویان پرداخت، مورد توجه و استقبال مدیران استانی و دانشجویان قرار گرفت.