سخنرانی مدیریت عالی موسسه جناب حجت اسلام والمسلمین سید محمد محسن دعائی در دوره توانمند سازی دانشجویان فعال فرهنگی، سیاسی و اجتماعی «حامیم».
این طرح که به دعوت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های خراسان شمالی دانشگاه بجنورد برگزار شد. شاهد حضور چشم گیر ۱۵۰ دانشجوی نخبه این دانشگاه در قالب کرسی آزاد اندیشی حجاب به مسائل و چالش های حجاب و عفاف در بین جوانان و دانشجویان پرداخت، مورد توجه و استقبال مدیران استانی و دانشجویان قرار گرفت.