الحمدلله دیدم خود آقایون خوب توجه دارند و اشاره هم فرمودند که ما سعی داریم اول، مطلب و مسئله را درست طرح کنیم. بعد با کمال بی طرفی _که اسمش را هم گذاشته اند فقه جواهری_ بدون پیش داوری بریم سراغ کتاب و سنت و حلّش را از اونها به دست بیاریم. این بسیار حرکت معقول و مقدسی است. نه اینکه از اول ما یک فرضیه ای را بپذیریم و بعد بگردیم یک چیزی از آیات و روایات درست کنیم بهش بچسبانیم. یک کار التقاطی! نمونه اش کاری بود که منافقین در اوایل انقلاب کردند. الحمدلله خدا شما را از این آفت حفظ کرده و انشاء الله تا آخر هم ثابت قدم بداره…

خود کسانی که ملاحظه می فرمایید این مسائل را بشینند طراحی کنند، اهمیتش را درک کنند، به دیگران تفهیم کنند، یک نبوغی است. کار هر کسی نیست! خب خدای متعال این نعمت را به این جمع مرحمت فرموده. خدا جناب آقای واسطی را حفظ کنه. جناب آقای دعائی را که با این پشتکار و همت و اینها دنبال می کنند، همکاری می کنند، خود اینها نعمت های بسیار بزرگی است.