مسئول کارگروه شهر اسلامی موسسه مطالعات راهبردی: شبکه مسائل شهر اسلامی در ۱۰ مجلد تدوین شده است.

نشست شهر اسلامی با حضور برخی مسئولان شهرداری مشهد و برخی محققیق موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام برگزار شد. در این نشست مولفه های مدل راهبردی شهر اسلامی تولیدی کارگروه شهراسلامی موسسه مطالعات بررسی شد.

حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمدحسین گلکار ضمن بیان مبانی تولید مدل های دینی من جمله نظام فکری مشخص و روشن بودن مدل نیازها، مولفه ها و سازه های یک تمدن برای تحقق شهری در مقیاس تمدن اسلامی را شامل چهار ابر محور ارتباط انسان با محیط، ارتباط انسان با هم نوع، ارتباط انسان با خود و ارتباط انسان با ماوراء؛ سه ابر فرآیند سیستم ها و ساختارهای نگرش ساز و معرفت ساز، سیستم ها و ساختارهای قانونی، سیستم ها و ساختارهای فرهنگی؛ ده زیرساخت اصلی و نهایتا تحقق چهل کلان سیستم برشمرد.

مسؤول کارگروه شهر اسلامی موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام در بیان علت ورود به مبحث شهرسازی افزود: “به نظر رسید اولین ساختاری که می تواند در تحقق سایر سیستم ها و ساختارهای تمدن موثر باشد شهرسازی است چه اینکه ظرف تحقق سایر سیستم ها می باشد لذا به دنبال کشف نگاه دین به شهرسازی بودیم.”

این استاد حوزه علمیه روش تولید مدل راهبردی شهرسازی را اجتهاد سیستمی معرفی کرده و مراحل و محورهای آن را حیطه بندی و تعیین مرز شهرسازی، طراحی شبکه مسایل، تولید کلیدواژه ها و حرکت بسمت کشف اطلاعات، تحلیل اطلاعات بدست آمده از دین و نهایتا مدل سازی بر اساس اطلاعات کشف شده برشمرد.

ایشان همچنین نتایج محورهای پنجگانه اجتهاد سیستمی را به صورت خلاصه بیان کردند.

” در محور اول: شهرسازی علمی است که به بررسی احوالات جسم شهر از حیث تامین نیازهای انسانها در مقیاس فرا تک بنا می پردازد.

در محور دوم : تدوین شبکه مسایل شهراسلامی در قالب ۱۰ مجلد با استفاده از منابع مکتوب شهرسازی، بهره مندی از داشته های علمی متخصصین و تفکر خالص.

در محور سوم: بررسی قرآن با روش گراندد تئوری و آن هم بررسی آیه به آیه که پس از استخراج ۴۰۰ آیه و تحلیل آنها نهایتا ۴۰ آیه و ۲۰۰ روایت مستقیم در ارتباط با شهرسازی استخراج شد.

در محور چهارم: مدلول یابی انفرادی اطلاعات با روش تحلیل اجتهادی .

و در محور پنجم: جمع دلالی بین ادله با نگاه روش تحقیق مدل سازانه”.

حجت الاسلام و المسلمین گلکار خروجی مدل تولیدی در ناحیه هدف را به بصورت هدف میانی ایجاد امنیت جسمی، فکری و روحی با تحقق عدالت کالبدی و فضایی شهری و هدف نهایی احساس حضور خدا در شهر بیان کرده و با توجه به این هدف، نقطه شروع شهرسازی را تمرکز بر نقاط متصل به ملکوت شهر دانست. وی پس از بیان راهبرد مرکزی که ایجاد آرامش خدامحور باشد و برشمردن برخی راهکارهای بدست آمده از دین ،تولید برنامه عملیاتی حرکت و راهکارها با توجه به مدل راهبردی تولید شده را منوط به همکاری فقیه و شهرساز دانست.

در ادامه این نشست به پرسش های حاضرین پاسخ داده شد و مقرر گردید تا برای دستیابی به الگوی همکاری جلسات دیگری تشکیل شود.