تضعیف نیروی انتظامی، یعنی تضعیف امنیت کشور و فراهم آوردن زمینه های اغتشاش و براندازی.
این یکی از خیانت های بزرگ به کشور و مردم است.