در این نشست که به همت واحد پژوهش مرکز تخصصی نور حکمت رضوی برگزار شد حجت الاسلام و المسلمین امینى نژاد به تبیین مساله وجود رابط پرداخت.
این استاد سطوح عالی فلسفه و حکمت حوزه قم ضمن تقریر نگاه متوسط و نهایی صدرالمتألهین در ارتباط با سهم وجود رابط و مخلوقات از واقعیت، بیانی تطبیقی در ارتباط با مساله خلق در نگاه عرفا و حکمت صدرایی داشت.
از مهمترین مباحث دیگری که در این نشست مطرح شد میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
– بیان دو نگاه عمده در ارتباط با حقیقت وجود
– فرق میان واقعیت و واقعی
– نقیض نبودن وجود و عدم
– فرق میان وجود و موجود
– بیان موطن ماهیت
– اشاراتی به مسأله تشکیک در وجود