جلسه مشترک مسئولین ارشد موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام و مدیران #موسسات_اقماری با ریاست و معاونین پارک علم و فن آوری خراسان رضوی.

در این جلسه چیستی و چگونگی تبدیل #مدل‌ها_و_سیستم‌های_تمدنی طراحی شده توسط موسسه مطالعات به مدل های اجرایی برای رفع نیازهای جامعه با مشارکت پارک علم و فن آوری مورد گفتگو و بررسی قرار گرفت.