نشست زائر، مجاور و خادم به سفارش شهرداری مشهد با حضور اساتید محترم:
واسطی، وکیلی، دعائی، باقرزاده و آتشین صدف در موسسه مطالعات راهبردی ۴۰۰/۸/۲۰