در منابع دینی، راهکارهایی برای ترک اعتیاد تشریح شده است. امیدآفرینی و رفع ضعف اراده به ترتیب، مراحل ترک اعتیاد هستند. به منظور رفع ضعف اراده، راهکارهایی برای تقویت اراده وجود دارد که عبارتند از نماز اول وقت، تکرار ذکرهای ساده به طور دائم و … . همچنین برای از بین بردن ضعف اراده باید موانع اراده را رفع کنیم به طور مثال برای معتادان یک دوره تهذیب نفس برگزار شود. سایر راهکارها برای رفع ضعف اراده، از بین بردن مقتضیات خلاف اراده و ایجاد اراده در معتاد نسبت به انجام کارهای ضد اعتیاد است.