موضوع بحث: « راهکارها و پیشنهادات تحصیلی در علوم مختلف حوزوی » مساله بحث: چگونه می‌توان تحصیل در علوم مختلف حوزوی را از حافظه‌ای به کاربردی و مهارتی ارتقاء بخشید؟ چه اطلاعات پیرامونی در هر یک از علوم حوزوی لازم است تا دید شبکه‌ای و…