محورهای بحث نقشه راه: ۱.       هویت نقشه راه ۲.       هرم نیازها ۳.       ابواب فقه ۴.       مدلهای تصمیم سازی ۵.       برنامه‌های پیشرفت و توسعه