مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

برچسب: برنامه ریزی

حوزه و آینده
دانشنامه

حوزه و آینده 

فهرست مطالب موضوع هدف کلیدواژه‌ها ساختار مقاله چکیده در علم آینده پژوهی دو رویکرد عمده وجود دارد ضرورت مطالعات آینده شناسی در حوزه‌های علمیه راهبرد حوزه علمیه برای حفظ و ارتقاء موقعیت در جامعه راهکارهای عملی برای استفاده از مطالعات آینده پژوهی در حوزه علمیه…

دانشنامه

روش نیازسنجی 

فهرست مطالب موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث « نیازسنجی » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مسأله بحث چگونه می‌توان نیازهای یک فرد یا مجموعه…