عضو شوید
مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

برچسب: برنامه‌ریزی استراتژیک

کانون تفکر
کرسی های نظریه پردازی

کانون تفکر 

فهرست موضوع بحث مسأله بحث پیش فرضها فرضیه بحث تبیین بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث نمونه پروتکل یک کانون تفکر مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث «اتاق فکر و کانون تفکر» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مسأله بحث چگونه می‌توان…

نبرد استراتژیک
کرسی های نظریه پردازی

نبرد استراتژیک 

فهرست موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض­ها فرضیه بحث تبیین بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث «استراتژی و نبرد استراتژی‌ها» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مسأله بحث چگونه می‌توان در فضای رقابت (اعم از رقابت…

رصد اطلاعات
کرسی های نظریه پردازی

رصد اطلاعات 

فهرست موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث مهارت‌های تغيير نگرش و احساس مهارت‌های راهبردی برای ارتقاء كيفيت زندگي مهارت‌های عملياتی و ابزاری برای ارتقاء كيفيت زندگي الگوی «رصد اطلاعات» اقتباس شده از روایات نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث…