مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

برچسب: برنامه‌ریزی استراتژیک

کانون تفکر
دانشنامه

کانون تفکر 

فهرست موضوع بحث مسأله بحث پیش فرضها فرضیه بحث تبیین بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث نمونه پروتکل یک کانون تفکر مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث «اتاق فکر و کانون تفکر» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مسأله بحث چگونه می‌توان…

نبرد استراتژیک
دانشنامه

نبرد استراتژیک 

فهرست موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض­ها فرضیه بحث تبیین بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث «استراتژی و نبرد استراتژی‌ها» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مسأله بحث چگونه می‌توان در فضای رقابت (اعم از رقابت…

رصد اطلاعات
دانشنامه

رصد اطلاعات 

فهرست موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث مهارت‌های تغییر نگرش و احساس مهارت‌های راهبردی برای ارتقاء کیفیت زندگی مهارت‌های عملیاتی و ابزاری برای ارتقاء کیفیت زندگی الگوی «رصد اطلاعات» اقتباس شده از روایات نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث…