فهرست مطالب موضوع بحث مسأله بحث ‌پیش‌فرض‌های بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین و استدلال بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث «رویکرد استراتژیک به دین» چیست؟ چرا لازم است؟ چگونه انجام می‌شود؟ مسأله…