بازدید الشیخ میثم الفریجی و همراهان ( چهار نفر) ازمؤسسه مطالعات راهبردی و مراکز تخصصی نور حکمت رضوی وامام رضا علیه السلام