موضوع بحث: « تالیف متن آموزشی » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مساله بحث: متون درسی برای «یادگیری» هستند، برای دست‌یابی به بهترین حالتِ «یادگیری»، باید چه قالبی داشته باشند؟ پیش فرض ها: فهم = کشف رابطه‌ها سطوح فهم و ادراک = هر چه کشف اجزاء…