مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

دسته: راهبرد

راهبردهای تحول در نظام آموزشی حوزه
دانشنامه

راهبردهای تحول در نظام آموزشی حوزه 

فهرست مطالب موضوع بحث هدف بحث کلیدواژه‌ها چکیده پیش‌نیاز بدنۀ بحث موضوع بحث  بررسی چگونگی حرکت از وضعیت موجود در حوزه به وضعیت مطلوب هدف بحث  دست‌یابی به نقاط شروع برای تحول کلیدواژه‌ها  حوزۀ علمیه، تحول، مهارت‌محوری چکیده در این بحث هفت محورِ آموزش، تحقیقات، تبلیغ، مدیریت،…

دانشنامه

سیستم مشارکت عمومی در تصمیم سازی های حکومت 

فهرست مطالب موضوع بحث مسأله بحث فرضیه بحث تبیین بحث نتایج، آثار و لوازم پذیرش فرضیه مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث  « مدل مشارکت حداکثری مردم در حکومت اسلام » مسأله بحث  نقش مردم در مدل حاکمیت فقیه (ولایت مطلقه…