مأموریت

توسعه‌ی فناوریِ مهندسی سیستم‌های اجتماعی/تمدنی برپایه‌ی علوم بنیادی اسلامی، مأموریت گروه علمی مهندسی سیستم های اجتماعی است.

توضیح اینکه این پژوهشکده سیستم خاصی را طراحی نمی‌کند، بلکه بر توسعه‌ی مبانی و روش‌های طراحی سیستم‌های اجتماعی متمرکز شده و برای رشد، ارتقاء و توسعه فناوری طراحی سیستم های تمدنی، به تحقیق و تولید بسته های نرم افزاری و فناورانه می پردازد.

مباحثی مانند فرآیندسازی و دهها اصطلاح دیگر باید براساس نظر اسلام تنقیح و به فن آوری جهت مصرف در تولید سیستم های دینی تبدیل شود .