بخش اول:
کم کاری های فرهنگی را جبران کنید.
کسانی که در آشوب های اخیر، نیروی انتظامی خدوم را متهم کردند باید محاکمه شوند.
مسئله عفاف و حجاب را با تشتّت در نگاه، لوث نکنید.


بخش دوم:
بسته کامل نگاه تبیینی دین به مقوله ی زیر بنایی حجاب و تحلیل تمام برنامه های موجود درباره نهادینه شدن فرهنگ پوشش عفیفانه در سه جلد کتاب
فقه عفاف جنسی (فقه فردی)
فقه عفاف جنسی (فقه اجتماعی)
سیاست پژوهی عفاف و حجاب در ایران
یک پیشنهاد سازنده: برای حل مسئله حجاب در کشور باید یک کار علمی در همه ی سطوح اجتماعی صورت بگیرد. در این راستا درسنامه کردن این سه کتاب در تمام سطوح حوزه و دانشگاه، برای رسیدن به یک طرح آرمانی بلند و همه جانبه ضروری به نظر می رسد.


حجت الاسلام سید محمد محسن دعایی، مدیر عالی موسسه مطالعات راهبردی