🚀 پیشتازترین مرکز تخصصی در زمینه:

🔹 مدل سازی دینی
🔹 تمدن سازی
🔹 شبکه سازی
🔹 کاربردی سازی علوم دینی

💠 مدل های تولید شده و در دست تولید:

🚭 مدل ترک اعتیاد
💑 مدل روابط زناشویی
👨‍👩‍👧‍👦 مدل خانواده پایدار
👨‍👧‍👦 مدل تربیت فرزند
🌇 مدل شهرسازی اسلامی

🏫 مدارس تخصصی فلسفی و فقه تمدنی

✅ بهره مندی از صوت ها و کلاس های اساتید برجسته ی علوم عقلی و نقلی

🛠 کارگاه های نگرشی دیگر به دین