مأموریت

طراحی و توسعه‌ی سیستم‌ها و فرایندهای مورد نیاز «حیات طیبه» برای استقرار یک شهر سالم و متعالی بر پایه منابع و معارف اصیل اسلام .

 این سیستم‌ها و فرایندها باید پاسخگوی مخاطبان کلیدی زیر باشند:

۱. افراد، به منظور تجربه‌ی یک زندگی متعالی

۲. خانواده‌ها، به عنوان ستون اصلی جامعه‌ی متعالی

۳. مدیران شهری، به منظور طراحی و آفرینش شهرهای متعالی؛ شهرهایی که فرصت حیات طیبه را برای اعضای خود فراهم می‌سازند.