مأموریت

طراحی و توسعه‌ی الگوی خانواده‌ی تراز مکتب (= خانواده متعالی اسلامی) همراه با توسعه «دانش خانواده سازی» بر پایه‌ی منابع و معارف اصیل اسلامی، و با نگرش به نیازها، الزامات، و چالش‌های خانواده در موج‌های سوم و چهارم.

در این پژوهشکده فناوری مهندسی خانواده سالم اسلامی با همه ابعاد ولایه های آن از آغاز تا انتهای تشکیل خانواده، این نهاد قدسی و آسمانی، پژوهش شده و برای ترویج به موسسات اقماری تحویل خواهد شد.