در این جلسه که با حضور اساتید برجسته موسسه صورت پذیرفت، حجت الاسلام ناصری توضیحاتی راجع به تجارب تبلیغی بین المللی خود ارائه نمودند و در خصوص دو موضوع بسیار مهم، استفاده از گرایش های معنوی اهل سنت و همچنین گرایش منجی طلبی مسیحیان تبشیری و اوانجلیست ها مذاکرات مبسوط کاربردی صورت گرفت.
در پایان این دیدار مدیریت عالی موسسه با اهدای بعضی از آثار موسسه به ایشان و توضیح مأموریت های بلند تعریف شده در عرصه تمدن اسلامی، معظم له سفارش به توسعه فعالیت ها به سطح بین المللی و بزرگ سازی فعالیت ها داشته اند.