عضو شوید
مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

Posts

Basic Large

آرشیو, کارکنان, مدیر عالی, موسسه مطالعات, وقف

بیوگرافی و رزومه مدیر عالی موسسه مطالعات راهبردی 

فهرست مشخصات فردی تحصیلات متوسطه تحصیلات حوزوی اساتید خارج فقه و اصول دورس جانبی و ضروری تحصیلات دانشگاهی مسئولیت های اجرایی مسئولیتهای فرهنگی تالیفات کتاب ویرایش علمی کتاب ها مقالات تدریس فعالیتهای اجتماعی مشخصات فردی نام : سید محمد محسن نام خانوادگی : دعایی تاریخ...

Basic Posts + Multi-Row

آرشیو, کارکنان, مدیر عالی, موسسه مطالعات, وقف

بیوگرافی و رزومه مدیر عالی موسسه مطالعات راهبردی 

فهرست مشخصات فردی تحصیلات متوسطه تحصیلات حوزوی اساتید خارج فقه و اصول دورس جانبی و ضروری تحصیلات دانشگاهی مسئولیت های اجرایی مسئولیتهای فرهنگی تالیفات کتاب ویرایش علمی کتاب ها مقالات تدریس فعالیتهای اجتماعی مشخصات فردی نام : سید محمد محسن نام خانوادگی : دعایی تاریخ...

Basic Small

آرشیو, کارکنان, مدیر عالی, موسسه مطالعات, وقف

بیوگرافی و رزومه مدیر عالی موسسه مطالعات راهبردی 

فهرست مشخصات فردی تحصیلات متوسطه تحصیلات حوزوی اساتید خارج فقه و اصول دورس جانبی و ضروری تحصیلات دانشگاهی مسئولیت های اجرایی مسئولیتهای فرهنگی تالیفات کتاب ویرایش علمی کتاب ها مقالات تدریس فعالیتهای اجتماعی مشخصات فردی نام : سید محمد محسن نام خانوادگی : دعایی تاریخ...

Card Style