مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

فرم نهایی پرداخت وقف

موقوفه سبک زندگی دلنشین رضوی

خیّر گرامی و بزرگوار

{جنسیت:۲۴} {نام و نام خانوادگی (نام):۲۵.۳} {نام و نام خانوادگی (نام خانوادگی):۲۵.۶}

وقف جنابعالی به تعداد {تعداد سهام:۲۹} سهم و به مبلغ {مجموع:۳۰} ریال در تاریخ  {date_dmy} ثبت و به حساب موقوفه سبک زندگی دلنشین رضوی واریز گردید.

شماره تراکنش: {transaction_id}

خداوند از شما خیّر گرامی به احسن وجه قبول فرماید. 

وقف جنابعالی در اولویت اول در محل مورد نظر شما هزینه خواهد شد.

التماس دعا

موقوفه سبک زندگی دلنشین رضوی
موقوفه سبک زندگی دلنشین رضوی