موضوع بحث: « روش اطلاعات‌یابی و اطلاعات‌شناسی – تحلیل محتوا » مساله بحث: چگونه می‌توان بیشترین و بهترین اطلاعات را در مورد یک موضوع به‌دست آورد؟ و از اطلاعاتِ موجود، بیشترین بهره‌برداری را برای حل مساله کرد؟ پیش فرض ها: . فرضیه بحث: ۱.  منابع…