موضوع بحث: منظور از اصطلاح « معادلات حرکت » در این مباحث چیست؟ مساله بحث: چگونه می‌توان برای زندگی انسان در شبکه هستی که با مولفه‌ها و عناصر مختلف متعدد مرتبط است، برنامه‌ریزی کرد؟ پاسخ: معادله = تعیین کمیت، کیفیت و جهت رابطه بین متغیرهای مختلف برای…