عضو شوید !

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به حجاب

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به حجاب

امتیاز 0.00 از 5 بر اساس 0 دیدگاه کاربر
0 دیدگاه کاربر

۱۶,۰۰۰ تومان

به نظر میرسد حجاب یک موضوع مستقل و منفرد در گوشهای از زندگی نیست. بلکه یک سیستم فکری و رفتاری است که آثار و اهداف تعیینشدهای را دنبال میکند. برای درک حقیقت حجاب، باید سیستمی بودن، هدفمند بودن و تاثیر آن در کیفیت زندگی را با استفاده از روش آموزشی خلاق و مولد به دست آورد. از همینرو «کارگاه نگرشی دیگر به حجاب» با هدف ارائه تبیینی صحیح از حقیقت حجاب و تشریح سیستمی بودن آن در قالب روش آموزش کارگاهی، تدوین شده است.

149 در انبار

توضیحات

وقتی میگویند حجاب، عموماً جمله معروف حجاب مصونیت است، نه محدودیت یا حجاب شما معرف شخصیت شماست یا رعایت حجاب اسلامی الزامی است و یا نمادها و اشکال خاص مرتبط با حجاب مانند: رنگ مشکی، چادر، مقنعه، نقاب و … به ذهن ما خطور کرده و شاید به صورت ناخودآگاه، سختی، جداییها، محرومیتها، چشمپوشیها و سایر ملاحظات ناشی از حجاب برایمان تداعی شود. اما آیا حقیقت حجاب این است؟ به نظر میرسد حجاب یک موضوع مستقل و منفرد در گوشهای از زندگی نیست. بلکه یک سیستم فکری و رفتاری است که آثار و اهداف تعیینشدهای را دنبال میکند. برای درک حقیقت حجاب، باید سیستمی بودن، هدفمند بودن و تاثیر آن در کیفیت زندگی را با استفاده از روش آموزشی خلاق و مولد به دست آورد. از همینرو «کارگاه نگرشی دیگر به حجاب» با هدف ارائه تبیینی صحیح از حقیقت حجاب و تشریح سیستمی بودن آن در قالب روش آموزش کارگاهی، تدوین شده است.