عضو شوید !

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به جمعیت

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به جمعیت

امتیاز 0.00 از 5 بر اساس 0 دیدگاه کاربر
0 دیدگاه کاربر

۱۴,۵۰۰ تومان

«جمعیت» یك موضوع مستقل در گوشهای از زندگی و یا یک مسئله صرفا فقهی نیست. بلكه یك سیستم کلان حکومتی است كه آثار و اهداف تعیین شدهای را دنبال میكند. برای درك حقیقت این موضوع و كسب نگرش مطلوب نسبت به آن، باید سیستمی بودن، هدفمندبودن و تأثیر آن در كیفیت زندگی را با استفاده از روش آموزشی خلّاق و مولّد به دست آورد. از همین رو، «كارگاه آموزشی نگرشی دیگر به جمعیت»، با هدف ارائه تبیینی صحیح از حقیقت «جمعیت» و تشریح سیستمی بودن آن، در قالب روش آموزش كارگاهی، توسط «مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام» تدوین شده و هم اكنون در اختیار شما عزیزان می باشد.

1000 در انبار

توضیحات

«جمعیت» یکی از مباحث مهم در همه جوامع بشری است. این بحث که به خصوص در سال های اخیر در کشور ما اهمیت بیشتری یافته است.
طرح «کنترل جمعیت» که از سال 68 در کشور ما اجرا گردید می کوشید تا افزایش جمعیت را متوقف سازد. موافقین این طرح بر این باور بودند که باید به سمت «تنظیم جمعیت» پیش رفت، تنظیمی که در نهایت به کاهش رسید. در طول این سال ها عده ای از صاحب نظران مخالفت هایی را اظهار نمودند که هیچ گاه توجه کافی به آن نگردید.
در سال های اخیر مخالفت مقام معظم رهبری دام ظله العالی با این طرح مطرح شد. ایشان طی 3 سال بالغ بر 10 نوبت در سخنرانی ها و اظهارات خود به این مسأله پرداخته و خواستار بازنگری در سیاست کنترل جمعیت گردیده اند.
اینک سخن از «جمعیت» و «نگرشی دیگر» به آنست. آیا آنچه ما از این بحث می شناسیم و با در خارج به باور تبدیل شده است. حقیقت مطلب است؟!
در بسیاری از موارد، انسانها بهدلیل كاربردی نبودن شناخت و ناتوانی در بهكاربستن آگاهیها، در عمل و عینیت زندگی، با مشكلات عدیده و پیشبینینشدهای روبرو
میشوند. بهراستی چرا قادر به استفاده از معلومات خود در زندگی نبوده و از شیرینی طعم عمل آگاهانه و عالمانه به آموزههای دین بیبهرهایم؟ جواب در عدم شناخت صحیح از مفاهیم دینی و معرفتی است.
«جمعیت» یك موضوع مستقل در گوشهای از زندگی و یا یک مسئله صرفا فقهی نیست. بلكه یك سیستم کلان حکومتی است كه آثار و اهداف تعیین شدهای را دنبال میكند. برای درك حقیقت این موضوع و كسب نگرش مطلوب نسبت به آن، باید سیستمی بودن، هدفمندبودن و تأثیر آن در كیفیت زندگی را با استفاده از روش آموزشی خلّاق و مولّد به دست آورد. از همین رو، «كارگاه آموزشی نگرشی دیگر به جمعیت»، با هدف ارائه تبیینی صحیح از حقیقت «جمعیت» و تشریح سیستمی بودن آن، در قالب روش آموزش كارگاهی، توسط «مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام» تدوین شده و هم اكنون در اختیار شما عزیزان می باشد.

توضیحات تکمیلی

هزینه های دوره

هزینه دوره به ازای 30 نفر می باشد و هزینه هر نفر اضافی 17000 تومان می باشد, هزینه کتب بین 6000 تا 10000 تومان می باشد.