عضو شوید !

درس نامه امام شناسی قرآنی

ناموجود

درس نامه امام شناسی قرآنی

امتیاز 0.00 از 5 بر اساس 0 دیدگاه کاربر
0 دیدگاه کاربر

اکثر مکت بهای معتبر علمی، پذیرفته اند که انسان ذاتاً به زندگی اجتماعی گرایش دارد و هر اجتماعی، ب یگمان نیازمند رهبر است. یکی از را ههای شناخت رهبر و به عبارت دیگر، «امام »، مطالعۀ پیا مهایی است که خداوندگار هستی برای هدایت انسان نازل کرده است. به اعتراف همگان، قرآن «یهدی للتی هی اقوم » و معتبرترین سند برای شناخت معارف و دستورالعم لهای زندگانی بشر است. کتاب در سنامۀ اما مشناسی قرآنی، با ارائۀ یک دوره جهان بینی با تمرکز بر بحث امامت که محور اصلی و مهم ترین بخش معارف است، راهکار مناسبی برای شناخت پیشوایانی که شایستۀ رهبری جهانی باشند را ارائه کرده است.

توضیحات تکمیلی

وزن 345 g