فهرست

موضوع بحث

مسأله بحث

پیش فرضها

فرضیه بحث

تبیین بحث

نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث

نمونه پروتکل یک کانون تفکر

مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث

موضوع بحث

«اتاق فکر و کانون تفکر» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟

مسأله بحث

چگونه می‌توان تصمیمات تصمیم‌گیران اجرایی را از تصمیم‌گیری براساس تجربیات فردی یا سازمانی، به تصمیم‌گیری دانش‌بنیان ارتقاء بخشید و ریسک تصمیمات را به حداقل کاهش داد و ضریب تاثیر تصمیمات در روندهای آینده را حداکثر کرد؟

پیش فرض­ها

فرضیه بحث

۱.  کانون تفکر = مجموعه‌ای از صاحبان اندیشه و صاحبان تجربه میدانی از رشته‌های مختلف، که موضوعات و مسائل را به‌صورت میان‌رشته‌ای و آینده‌نگرانه، بررسی می‌کنند و تمام احتمالات ممکن و احتمالات مُرجَّح را تشخیص می‌دهند و آنها را برای تصمیم‌گیر شبیه‌سازی می‌کنند. (انتقال به بحث از آینده‌پژوهی)

۲. تفاوت کانون تفکر با جلسات مشورتی (بارش فکری)، در روشمندی کانون تفکر و تمرکز آن بر شبیه‌سازی گزینه‌های تصمیم است.

۳. مدل تصمیم‌سازی بهینه، مدل شبیه‌ساز پنج مرحله‌ای است.

تبیین بحث

کاهش ضریب خطای تصمیم‌گیری‌ها بالخصوص در تصمیم‌گیری‌های کلان، از اولویت‌های بشری است؛ مدیرانِ تصمیم‌گیر معمولا براساس تجربیاتی که کسب کرده‌اند، گزینه‌های مختلف را تولید و ارزیابی می‌کنند در حالی‌که پدیده‌ها همیشه چندبُعدی و چندزاویه‌ای و چندلایه هستند و جز با روش تحقیق شبکه‌ای و رویکرد سیستمی و میان‌رشته‌ای نمی‌توان بیشترین اطلاعات واقعی را از پدیده‌ها به‌دست آورد.

این امر سبب روی‌آوردن تصمیم‌گیران به مشاوره با متخصصین شده است اما جلسات مشاوره گرچه شفافیتی را در موضوع ایجاد می‌کند ولی معمولا زاویای پنهان دیگری را آشکار می‌کند که تصمیم‌گیر را به نگرانی می‌رساند و از سوی دیگر به علت روشمند نبودن عموم مشاوران و مشورت دادن‌ها و تعارض نظر مشاوران مختلف، تصمیم‌گیر به ریسک واگذاری تصمیم به نظر مشاور مبتلا می‌شود؛ این فضا سبب شده است که هویتی به نام کانون تفکر شکل پیدا کند تا این مشکل برطرف شود.

در کانون تفکر، تصمیم‌سازی روشمند صورت می‌پذیرد؛ تصميم‌سازی،‌ مدل‌سازی (شبيه‌سازی روشمند) از انواع تصميمات ممكن در موضوع است تا اثرات هر يك از تصميم‌ها ارزيابی و كنترل شوند و در نهايت بهترين مدل ارائه شود و مجموعه فرآيندِ انجام شده در اختيارتصميم‌گيرنده قرار داده شود.

تصميم‌ساز هميشه يك گام جلوتر ازتصميم‌گيرنده است زيرا از قبل تصميمات احتمالی او را پيش‌بينی كرده و آثار اجرائی آنها را نيز محاسبه كرده است.

هر یک از پنج مرحله مذکور در تصویر فوق،‌ دارای الگوریتم اجرایی است. (انتقال به بحث تفصیلی در مورد تصمیم‌سازی)

نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث

نمونه پروتکل یک کانون تفکر

پروتکل كانون تفكر دانشگاه پزشكی

چشم‌انداز

كانون تفكر دانشگاه پزشكی، مجموعه‌ايی از صاحبان انديشه در حوزه‌های مختلف علمی است كه به‌عنوان مؤسسه‌ای تخصصی، در محيط رقابتِ ميان تصميم‌سازان، برترين گزينه در مراجعة تصميم‌گيران است و به‌عنوان كانون تفكری شناخته می شود كه:

 1. جامع‌ترين، دقيق‌ترين و به‌روز‌ترين اطلاعات را از وضعيت موجود در محور آسيب‌ها و نواقص، انتظارات و نقدها، امكانات وفرصت‌ها دارد.
 2. مستدل و مستندترين نيازشناسی و شبكه اولويت‌گذاری را ارائه مي‌دهد.
 3. شفاف‌ترين و عملی‌ترين وضعيت مطلوب را ترسيم می‌كند و آينده‌سازی دارد.
 4. با مزيت‌ترين راهبرد را برای حركت به سمت وضعيت مطلوب پيشنهاد مي‌دهد.
 5. تفصيلي‌ترين برنامه عملياتی را با شاخصة كم‌هزينه‌ترين، سريع‌ترين، موثرترين، گسترده‌ترين و هماهنگ‌ترين برنامه با دين در اختيار می ­گذارد.
 6. در ميدان ارزيابی و نقدبرنامه‌ها، برنده هميشگی است.

و شعارِ او كه “همكاری كانون تفكر، شرط مديريت موفقِ” است در ميان تصميم‌گيران مقبول افتاده است.

اهداف

هدف مركزی

تصميم‌سازی برای تصميم‌گيرندگان امور پزشكی

 اهداف محوری

 1. تصميم‌سازی برای تحول وارتقاء آموزشِ موجود به سوی آموزشِ پژوهش‌محور و خلاق برای توليد علم
 2. تصميم‌سازی برای تحول وارتقاء تحقيقاتِ موجود به سوی تحقيقاتِ شبكه‌ای (برآيند تحقيقاتِ بنيادين، اولويت‌محور، كاربردی، ميان‌رشته‌ای،تطبيقی)
 3. تصميم‌سازی برای تحول و ارتقاء خدماتِ موجود به سوی خدماتِ شبكه‌ای (برآيند خدمات كمی،‌ كيفی، ميان‌رشته‌ای، درمحل، با تجهيزات و خدمات دارويی و كمترين هزينه و بيشترين سفارش)
 4. تصميم‌سازی برای تحول و ارتقاء مديريتِ موجود به سوی مديريتِ خلاق (برآيند مديريت وحدت‌گرا، كثرت‌گرا،مشاركتی،‌ بهره‌وری، سيستمی، استراتژيك، كيفيت محور، توليد محور)
 5. تصميم‌سازی برای تحول و ارتقاء فرهنگ عمومی طبی و بهداشتی موجود به‌سوی فرهنگ عمومی عمل‌‌محور (برآيند ارتقاء اطلاعات عمومی طبی و بهداشتی، ارزش شدنِ عمل براساس پروتكل‌های سلامت درمحورهای تغذيه + بهداشت + ورزش + كار + روان، ايجاد مهارت عمل به دستورات طبی و بهداشتی)
 6. تصميم‌سازی برای تحول و ارتقاء پنج فضای فوق به محيط‌های الكترونيكی

 استراتژی ها

استراتژی مركزی

حركت براساس الگوريتم تحقيق و الگوريتم آينده‌سازی در تصميم‌سازی‌ها برای حركت به‌ سوی مجموعه پزشكی كارآمد

استراتژی های محوری

 1. شناسايی مستمر وضعيت موجود در محور آسيب‌ها و نواقص، انتظارات و نقدها، امكانات و فرصت‌ها
 2. نيازسنجی مستمر و تدوين شبكه اولويت‌گذاری نيازها
 3. تعريف وضعيت مطلوب در نمای كلان با ملاحظه محورهای آموزش، تحقيقات، خدمات و مديريت با ملاحظه آينده‌سازی
 4. تدوين راهبردهای برتر برای حركت به سمت وضعيت مطلوب
 5. تدوين مراحل حركت و برنامه عملياتی تفصيلی برای رسيدن به وضعيت مطلوب
 6. شبيه‌سازی روند و بررسی رفتار مدل پيشنهادی
 7. شناسايی طرح و برنامه‌های رقيب و ارزيابی آنها
 8. جلب توجه تصميم‌گيران نسبت به ضرورت و فوائد همكاری با كانون تفكر
 9. بازسازی ارتباط و هماهنگی با منابع دين در محورهای فوق

 نتيجه (تركيب اهداف و استراتژی ها)

كانون تفكر دانشگاه پزشكی، با پژوهش‌محوری و تدوين عملياتی آينده فضای پزشكی در پنج محور آموزش،‌ پژوهش، خدمات، مديريت و فرهنگ عمومی، حاكم شدن استراتژی‌های زير را دنبال می كند:

استراتژی آموزش خلاق

استراتژی پژوهش شبكه‌ای

استراتژی خدمات شبكه‌ايی

استراتژی مديريت خلاق

استراتژی فرهنگ عمومی عمل محور

استراتژی جامعه پزشكی الكترونيكی

مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث

برنامه‌ریزی استراتژیک،‌ کانون تفکر،‌ تصمیم‌سازی، مدل تصمیم‌سازی پنج مرحله‌ای، شبیه‌سازی تصمیم