موضوع بحث: « رویکرد،‌ اهداف و شاخص‌ها در نظام تربیتی » 

مساله بحث: چه مراحل و چه خصوصیاتی در نظام تربیتی باید عملیاتی شوند؟ 

پیش‌فرض:

1. هویت تربیت = تلاش برای ایجاد تمرکز قوای وجودی فرد یا جمع، به هدف تغییر مثبت در فکر، احساس و رفتار هویت 

2. رشد و تعالی = دست‌یابی به ادراک و احساسی از واقعیت‌ها که گسترده‌تر از ادراک و احساس قبل است و سبب تغییر مثبت رفتارهای درونی و بیرونی می‌شود. 

3. این بحث در «پارادایم شبکه‌ای» تفسیر می‌شود. 

فرضیه بحث:

1. محورهای اصلی در چهار محور ارتباطی انسان قرار دارند. (ارتباط با خود، محیط، همنوع، خداوند) 

2. سطوح برنامه در دو سطح حداقلی (شاخص‌های انسان سالم) و حداکثری تدریجی (شاخص‌های انسان رشد یافته و متعالی) تدوین می‌شوند.

3. لایه‌های نیازمند به تربیت در انسان، در سه لایه «فکری، روحی و رفتاری» هستند. 4. بنابر ترکیب سه محور فوق، سازه نظام تربیتی،‌ حداقل از 24 سلول تشکیل می‌شود. (یک ماتریس سه وجهی)

 تبیین بحث:

منطق این برنامه در صفحه «هویت تربیت» ارائه شد و در این قسمت، جداول برنامه‌ای و برخی ابزارهای مورد نیاز برای عملیاتی کردن عرضه می‌شود. 

جدول سازه نظام تربیتی: 

براساس برنامه راهبردی فوق، پیشنهاد می‌شود برنامه به صورت جدول زیر ارائه شود:

سطوح آموزشیاهداف کلان هر سطحپایه‌هااهداف جزیی هر پایهروش‌ها و راهکارهای نظریروش‌ها و راهکارهایعملی
سطح یکشناخت مهارت‌زا نسبت به حداقل‌های:خودکاوی و تحلیل وضعیتشاخص‌های انسان سالمچگونگی دست‌یابی به این شاخص‌ها(کشف، رفع و کنترل رذایل اخلاقی و دست‌یابی به حداقل‌های فضائل)یکچگونگی خودکاوی و برنامه‌ریزی برای زندگیعلاوه بر ارائه اطلاعات اولیه لازمِ شناختی، دقیق‌سازی فرآیند محاسبه، توبه و تخلیه صفات رفتاری، باید ارائه شود.پُر کردن جدول و برنامه محاسبه نفسانجام توبه با آداب آننوشتن ویرایش یک از برنامه زندگی درونی و بیرونی
دوشاخص‌های انسان سالم(در محورهای 12گانه)( به جداول انتهای صفحه مراجعه کنید.)دقیق‌سازی قابل اندازه‌گیری صفات و خصوصیات انسان سالمپُر کردن فرم مشاهده میدانی شاخص‌های سلامت در افرادنوشتن ویرایش دو از برنامه زندگی درونی و بیرونی
سهچگونگی دست‌یابی به شاخص‌های انسان سالم (1)(اقتضاءات، شرایط، علل اربع، عوارض تسعه)بررسی فرآيندهای تحقق این شاخص‌هاارائه چک‌لیست الگوریتمی از هر یک از فرآیندها(همانطور که در فضای کنترل کیفیت محصولات (ISO) انجام می‌شود.نوشتن ویرایش سه از برنامه زندگیتعریف شعار ماه و سالتعریفگروه‌های هم‌افزا
چهارچگونگی دست‌یابی به شاخص‌های انسان سالم (2)(موانع و آسیبب‌های حرکت، بازخورد اصلاح و کنترل)بررسی فرآيندهای پدید آمدن این موانع و آسیب‌هاارائه چک‌لیست الگوریتمی برای اصلاح هر یک از آسیب‌هانوشتن ویرایش چهار از برنامه زندگی
پنجهویت‌شناسی اخلاق حرفه‌ایدست‌یابی به کُدهای اخلاق حرفه‌ای طلبگی و چگونگی تحقق آنهابررسی فرآيندهای تحقق این کُدهای اخلاقیارائه چک‌لیست الگوریتمی از هر یک از فرآیندهانوشتن ویرایش پنج از برنامه زندگیتعریف شعار ماه و سالتعریف گروه‌های هم‌افزا
ششدست‌یابی به کُدهای اخلاقی در محیط آموزش و پژوهش، کارگروهی، مدیریت، فن‌آوری، ورزش، رسانهبررسی فرآيندهای تحقق این کُدهای اخلاقیارائه چک‌لیست الگوریتمی از هر یک از فرآیندهانوشتن ویرایش شش از برنامه زندگی
سطح دو و سهشناخت مهارت‌زا نسبت به حداکثرهای:خودکاوی و تحلیل وضعیتشاخص‌های انسان متعالیچگونگی دست‌یابی به این شاخص‌ها(کشف و کنترل حجاب‌های قلبی و حرکت برای دست‌یابی به حداکثرهای مرحله‌به‌مرحله حقایق قلبی)هفتچگونگی خودکاوی پیشرفته برای کشف لایه‌های نهفته و مبهم نفس(شناخت وضعیت موجود + آسیب‌شناسی)علاوه بر ارائه اطلاعات اولیه لازمِ شناختی، دقیق‌سازی فرآیند محاسبه، توبه و تخلیه حجاب‌های قلبی، باید ارائه شود.بازتولید جدول و برنامه محاسبه نفسانجام توبه جدید با آداب آننوشتن ویرایش هفت از برنامه زندگی درونی و بیرونی
  هشتشاخص‌های انسان متعالی رشدیافته(در محورهای دوازده‌گانه) دقیق‌سازی قابل اندازه‌گیری صفات و خصوصیات انسان متعالیپُر کردن فرم شاخص‌های رشدیافتگی در افراد متعالی براساس زندگی‌نامه آنهانوشتن ویرایش هشت از برنامه زندگی درونی و بیرونی
 نهچگونگی دست‌یابی به شاخص‌های انسان متعالی (1)(اقتضاءات، شرایط، علل اربع، عوارض تسعه)بررسی فرآيندهای تحقق این شاخص‌هاارائه چک‌لیست الگوریتمی از هر یک از فرآیندهانوشتن ویرایش نه از برنامه زندگیتعریف شعار ماه و سالتعریف گروه‌های هم‌افزا
  دهچگونگی دست‌یابی به شاخص‌های انسان متعالی (2)(موانع و آسیبب‌های حرکت، بازخورد اصلاح و کنترل)بررسی فرآيندهای پدید آمدن این موانع و آسیب‌هاو کیفیت اصلاحارائه چک‌لیست الگوریتمی برای اصلاح هر یک از آسیب‌هانوشتن ویرایش ده از برنامه زندگی
سطح چهارتسلط نظری بر نظام اخلاقی و عرفانی اسلام و تحلیل نظام های رقیبخارج1شناخت منابع و مکاتب اخلاقی به‌صورت تطبیقیکتاب مکاتب اخلاقی
  خارج2تحلیل و بررسی فضای اخلاقی کشور و جهاننشست‌های تخصصی
  خارج3شناخت منابع و مکاتب عرفان عملی اسلامی و بررسی تطبیقی آنهاعوالم‌شناسی (اسلام اصغر، ایمان اصغر، اسلام اکبر، ایمان اکبر، اخلاص، …)منازل‌شناسی (البدایات، الابواب، المعاملات، الاخلاق، الاصول، …)حجاب‌شناسی (حُجب ظاهری، باطنی، قلبی، روحی، سرّی، ذاتی،….)مکاشفه‌شناسی (کشف، شهود، معاینه، الهام، وحی، کشف علمی، عینی، صوری،‌ سرّی،…)حال‌ومقام‌شناسی (حیرت، سُکر، ذوق، شوق، وجد، عشق، یقین، فناء، بقاء،‌…)روش تربیتی اهل عرفان (مبادی، مبانی، مسائل، مراحل، دستورات، ارزیابی‌ها)خطا و انحراف‌شناسی (کشف‌های غلط یا ناقص، حال‌های غلط یا ناقص، دستورات غلط یا ناقص)مقایسه اخلاق و عرفان عملی (با تاکید بر کشف مبادی فلسفی و عرفانی در اخلاق، در مباحث نفس، فضائل، سعادت)
  خارج4تحلیل و بررسی فضای معنوی کشور و جهانکتاب آفتاب و سایه‌ها، دکتر فعالینشست‌های تخصصی با کارشناسان فِرق و ادیان

ابزارهای لازم برای فعال‌سازی برنامه فوق:

نمونه پر شده پیشنهادی از جدول فوق

دریافت قالب برنامه‌ریزی راهبردی برای زندگی

مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث:

شبکه هستی ، انسان شبکه‌ای ،‌ انسان سالم ، علم دینی ، الگوی پیشرفت و توسعه ، آرمان‌شهر