موضوع بحث:

منظور از اصطلاح « معادلات حرکت » در این مباحث چیست؟

مساله بحث:

چگونه می‌توان برای زندگی انسان در شبکه هستی که با مولفه‌ها و عناصر مختلف متعدد مرتبط است، برنامه‌ریزی کرد؟

پاسخ:

معادله = تعیین کمیت، کیفیت و جهت رابطه بین متغیرهای مختلف برای تحقق یک اثر. تابع = دقیق‌سازی نحوه تبعیت یک یا چند متغیر از یک یا چند متغیر دیگر با تعیین کمیت و کیفیت و جهت و بُعد ارتباطی میان آنها.

معادلات حرکت انسان در شبکه هستی = تعیین کمیت و کیفیت و جهت و زمان و مکان و …در ارتباطات انسان در شبکه هستی به‌طوری که برآیند آنها حرکت به سوی هدف مورد نظر شود. (لینک به شکل شبکه هستی)

توضیح: 

این اصطلاح از علم فیزیک/ مکانیک اخذ شده است و در آن علم، معادله حرکت عبارتست از:

معادله‌ای که رفتار سیستم را توصیف می‌کند؛ معادله حرکت در سیستم‌ها حرکت جسم را در ابعاد زمان و مکان توصیف می‌کنند. با این معادلات می‌توان مکان جسم را در یک لحظه خاص یا لحظه‌ای (لحظاتی) که جسم در یک مکان خاص قرار گرفته است به دست آورد. این معادله رابطه‌ای بین پارامترهای توصیف کننده حرکت جسم از قبیل مکان، سرعت، شتاب، زمان و… است. با توجه به شرایط مختلف مساله از قبیل نیروهای وارده (که روی شتاب تاثیرمی گذارند)، شرایط اولیه جسم و … جسم می‌تواند حرکت‌های گوناگونی داشته باشد که حرکات مستقیم الخط یکنواخت و حرکت با شتاب ثابت از جمله این حرکات و جزو ساده‌ترین آنها هستند. (از دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا)

از مفاهیم زیرساختی در بحث معادلات حرکت، مفهوم «برآيند نیروها» است؛ برآیند نیروها نیز از علم فیزیک/ مکانیک اخذ شده است و مقصود از آن این است که:مسیر نهایی حرکت یک جسم، در جهت جمع برداری نیروهای وارد بر آن خواهد بود.

منظور از «جمع بُرداری نیروها» :

«بُردار» یک تصویر هندسی است که میزان و جهت نیروی وارده بر یک جسم را نشان می‌دهد (پیکان جهت‌دار که نسبت به مبدء مختصاتی اندازه و جهت گرفته است.) از آنجایی که معمولا نیروهای وارده بر اشیاء با اندازه‌ها و جهات مختلف هستند، و این نیروها به او وارد می‌شوند تا حرکت و تغییری را در جسم ایجاد کنند، محاسبه جهت و مقدار مجموعه نیروها و کشف جهت و مقدار نیروی نهایی، بسیار حیاتی است. عملیات «جمع برداری نیروها» برای محاسبه نیروی نهایی وارده بر جسم است. تصویر زیر نمایش بسیار ساده و اولیه از جمع بردارهاست:

همانطور که مشاهده می‌شود، هم اندازه نیروی نهایی نسبت به دو نیروی وارده،‌تغییر کرده است هم جهت آن.

بردار برآیند = کمیت و کیفیت و جهت حرکت و تغییر در پدیده مورد نظر

رابطه این مطلب با شبکه هستی:

تمام حرکت‌ها در هستی، «برآیندی» هستند و ابعاد زمانی،‌ مکانی، کمّی،‌کیفی، جهتی، اثرپذیری،‌اثرگذاری، زمینه حرکت، …در نتیجه نهایی تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم دارند. از سوی دیگر «زندگی» یعنی حرکت انسان در فکر، روح و رفتار در مقیاس فردی و جمعی، لذا اگر بخواهیم مسیر رشد و کمال انسان را به‌دست بیاوریم باید تمام عناصر موثر در حرکتش را محاسبه کنیم تا برآیند نیروها، تعیین‌کننده جهت حرکت و کمیت و کیفیت حرکتش باشد. به شکل شبکه هستی در زیر توجه کنید:

اگر انسان که در تصویر از او با نماد «اراده و اختیار» تعبیر شده است بخواهد به هر سمتی حرکت کند باید نیروهای وارده بر خودش از طرف عناصر موجود در هستی را محاسبه کند و تغییراتی در آنها بدهد تا بتواند به هر سمتی که اراده کرد حرکت کند. هر کدام از خطوط موجود در شکل را که یک بردار نیروست، به‌صورت یک بازوی هیدورلیکی قابل کوتاه و بلندشدن و قابل تغییر زاویه در نظر بگیرید که قابل قطع کردن و جداشدن هم نیستند، اگر انسان بخواهد به هر سمتی حرکت کند باید بازویی را کوتاه و بازوی دیگری را بلندتر با تغییرات در زوایای آنها داشته باشد تا بتواند برآیند آنها را به سمت مورد نظر خود قرار دهد.

نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث:

معادلات حرکت انسان در شبکه هستی یعنی تعیین کمیت و کیفیت و جهت روابط انسان با مولفه‌های اثرگذار و اثرپذیر در زندگی او در کل هستی، به‌طوری که برآیند آنها به‌سوی هدف مورد نظر او باشد.

 «دین» بیانگر معادلات حرکت انسان در هستی برای اتصال به خداوند است. (انتقال به بحث تفصیلی از دین‌شناسی)

 مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث:

دین‌شناسی ، شبکه هستی ، برآیند نیروها ، معادلات حرکت