فهرست مطالب

موضوع بحث

مسأله بحث

‌پیش‌فرض‌های بحث

پیش فرض ها

فرضیه بحث

تبیین بحث

نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث

مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث

موضوع بحث

«روش تحقیق شبکه‌ای مدل‌سازانه» چیست؟ چرا؟ چگونه؟

مسأله بحث

چگونه می‌توانیم از اطلاعات معتبر در مورد یک پدیده، محصولی برای ایجاد تغییر مثبت در آن پدیده یا موضوعات مرتبط با آن بسازیم؟

‌پیش‌فرض‌های بحث

  1. روش تحقیق = مراحل و ضوابط لازم برای کشف صحیح و تحلیل موجّه اطلاعات برای حل یک مسأله. تحقیق، تولید اطلاعات است و نه جمع‌آوری اطلاعات تولید شده قبلی.
    روش تحقیق شبکه‌ای = مراحل و ضوابطی که از علم فلسفه و حکمت متعالیه، برای تحلیل هر پدیده‌ای در مقیاس شبکه هستی، استخراج شده است.
  2. مدل = شبیه‌سازی واقعیت به ‌طوری ‌که ورودی، ‌خروجی و پردازش لازم برای تبدیل ورودی به خروجی (تابع تبدیل) مشخص شود.
  3. نگرش سیستمی = بررسی یک پدیده در ضمن کل و  در ضمن فرآیندهای بیرونی و درونی که با او مرتبط هستند. (انتقال به بحث تفصیلی)
  4. منطق فرآیندها = تمرکز بر کشف فعل ‌وانفعالات در یک سیستم و تعریف یا بازتعریف روابط بین عناصر و مؤلفه‌های درونی و بیرونی موثر در خروجی سیستم(انتقال به بحث تفصیلی)

پیش فرض ها

فرضیه بحث

۱. روش تحقیق مدل‌سازانه، روش تحقیقی است که منجر به کشف فرآیند ایجاد یک پدیده یا یک تغییر شود؛ صِرفاً تحلیل مفهومی یا مشاهده تجربی یا استقراء شواهد یا توصیف تک‌بُعدی از پدیده نباشد، بلکه منجر به کشف چگونگی مسیر حل یک مسأله شود.

۲. بدون روش تحقیق مدل‌سازانه، تحقیقات در مرحله چیستی و چرایی و برخی احتمالات باقی می‌مانند و رشدی حاصل نمی‌شود.

۳. برای دست‌یابی به مهارت تحقیق مدل‌سازانه، نیاز به نگرش سیستمی و فرآیندی به پدیده‌ها و موضوعات و مسائل است.

تبیین بحث

برای مدل‌سازی،‌ ضروری است تصویر اولیه یک سیستم را در نظر داشته باشیم:

براساس تصویر فوق مراحل مدل‌سازی به‌ شرح زیر است:

۱. تعیین خروجی سیستم (هدف و علت غایی) با شاخص‌های آن (کمیت، کیفیت، زمان، مکان،‌ ارتباطات،‌ زمینه … عوارض نُه‌گانه)

۲. تعیین ورودی‌های سیستم (علت مادی و خمیرمایه مدل نهایی) با شاخص‌های آن (چه عناصری با چه خصوصیاتی باید با هم ترکیب شوند تا برآیند آنها تبدیل به خروجی سیستم شود؟)

۳. تعريف روابط علّي ومعلولی بین ورودی‌ها (علت صوری) با شاخص‌های آن (یعنی تعیین تابع تبدیل سیستم؛ شامل: تعیین نقطه شروع فرآیند+ جهت گسترش فرآیند + کمیت و کیفیت فرآیند + مرکز ثقل + نقطه پایان + نقاط بحران)

۴. آزمايش (تفسير نتايج حركت مدل درعمل)

۵. اصلاح و بازنگری در هر سه مورد فوق (حلقه بازخورد سیستم)

برای انجام پنج مرحله فوق، فعالیت‌های زیر باید انجام شود:

۱.استقراء مؤلفه ها ومتغيرها ی درونی وبيرونی تأثيرگذار

۲. تعريف شاخصه های پايه ( هدف حداقلی )

۳. تعيين هدف وايده آل ( هدف حداكثری )

۴. بررسی كميت وكيفيت تأثير هر مؤلفه ( با دقت بر قابل كنترل بودن يا نبودن )

۵. تعيين ارتباط و شرايط و تأثير كليدی

۶. ترسيم روابط علی ومعلولی

۷. تعيين زمينه ها و پيش فرض ها ( وضعيتی كه مدل درآن مورد استفاده قرارمی گيرد )

۸. مرحله بندی حركت ازحداقل ها به سوی حداكثرها

۹. تعيين نقاط بحران

۱۰. طراحی حلقه های كنترلی و بازخوردها

ملاک اعتبار یک مدل نیز براساس موارد زیر سنجیده می‌شود:

۱. قدرت پاسخگويی به سوالات و پيش بينی وضعيت بعدی

۲. ميزان كميت پذير كردن عوامل ناملموس و فرض ها ( قدرت اندازهگيری ضريب های تاثيرگذاری وتاثيرپذيری)

۳. رفع نقاط كور وابهام قبلی

۴. قدرت اندازه گيری حساسيت ها دربرابر تغييرات شرايط بيرونی ودرونی

۵. بتوان متغيرها را دستكاری كرد ورفتار سيستم را مطالعه نمود.

«کل فرآیند مدل‌سازی را در یک مثال مشاهده کنید: مدل «چرخه از تولید تا مصرف نان»

نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث

التزام به رساندن تحقیقات به مرحله «مدل سازی» سبب می‌شود فضای تحقیق از رکود و ذهنی بودن و عدم تأثیر در صحنه زندگی و اجتماع خارج شود. همچنین سبب می‌شود آموزه‌های دین، از صِرف گفتارهای وعظ‌ گونه به راهبردهایی برای رشد و توسعه تبدیل شود.

انتقال به انجمن بحث ‌وگفتگو در مورد این موضوع

 مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث

روش تحقیق، مدل‌سازی، نگرش سیستمی و منطق فرآیندیابی، تحقیقات کاربردی