فهرست مطالب

موضوع بحث

مسأله بحث

پیش فرض ها

مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث

موضوع بحث

« راهکارها و پیشنهادات تحصیلی در علوم مختلف حوزوی »

مسأله بحث

چگونه می‌توان تحصیل در علوم مختلف حوزوی را از حافظه‌ای به کاربردی و مهارتی ارتقاء بخشید؟ چه اطلاعات پیرامونی در هر یک از علوم حوزوی لازم است تا دید شبکه‌ای و سیستمیِ مرتبط با موضوعات و مسائل زندگی را ایجاد کند؟

پیش فرض­ ها

(کلیک می‌شوند)
1.     هویت حوزه و حوزه تمدن‌ساز 
2.     هویت فهم و سطوح فهم و ادراک
3.     هویت تحصیل و راهبردهای تحصیل اثربخش
4.     شبکه علوم حوزوی
5.     راهبردهای تحول در حوزه 
6.     دوره تربیت مدرس و محقق حوزوی
7.     حوزه و آینده
پیشنهادهای تحصیلی در علمِ ….: (روی عناوین کلیک کنید)
1.     لغت و صرف
2.     نحو 
3.     بلاغت
4.      منطق
5.      اصول‌فقه
6.      فقه 
7.     فلسفه
8.     کلام
موارد تکمیلی:
1.     نمونه تحلیل محتوای متن
2.     پیشنهاد شیوه تحصیلی درس خارج
3.     نمونه موضوع‌شناسی فقهی

مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث

دین‌شناسی، حوزه علمیه، آموزش تفکرمحور، آموزش مهارت‌محور، نگرش سیستمی به دین، حوزه تمدن‌ساز