موضوع بحث:

 فقه کاربردی – « ابواب فقه تمدنی و نظام‌های تمدنی» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (مقاله اسلاید)

(نقشه راهی برای تدوین سیستمی و موضوع‌شناسانه فقه و کتب فقهی مانند شرح لمعه و مکاسب)

 

مساله بحث:

 اگر بخواهیم نظرات دین را برای مقیاس کلان جهانی، به‌صورت مواد برنامه‌ای ارائه کنیم و «توضیح المسائل تمدنی» داشته باشیم، این توضیح‌المسائل به چه محورها و عناوینی باید بپردازد؟ و چه فهرستی خواهد داشت؟

 

پیش فرض ها:

 

فرضیه بحث:

۱.  فهرست «توضیح المسائل تمدنی» براساس نقشه یک تمدن است.

۲. دسته‌بندی ابواب «فقه تمدنی» براساس سیستم‌ها و فرآیندهای تمدنی است.

(انتقال به اسلاید برخی مدل‌های موجود تقسیم‌بندی‌ ابواب فقه)

 

تبیین بحث:

فقه موجود بیشتر فقهی فردی است و به وظائف اجتماعی و حکومتی کمتر پرداخته است و همچنین ساختاری برای در برگرفتن مسائل جدید ندارد، و ‌عنوان«مسائل مستحدثه» عنوانی حقیقی که جامع انواع مسائل مختلف باشد، نیست. لذا بایستی ساختاری برای فقه ارائه گردد که: اولاٌ مسائل مستحدثه به صورت منطقی درآن قرار گیرد و ثانیاً با بینشی آینده نگرانه، مسائل محتمل آینده را در خود جای دهد و ثالثا قابلیت در برگرفتن احکام تمدنی برای ساختن جامعه طبق نظر اسلام را داشته باشد.

اگر: تمدن‌سازي = ساختارسازي و نظام‌سازي شبكه‌اي

و نظام = مجموعۀ اجزاء مرتبط با يكديگر براي ايجاد يك هدف

و جوهرة نظام و سیستم= روابط بين اجزاء

آنگاه نظام‌سازي = توليد ارتباطات تنظيم‌شده براي ايجاد يك برآيند = فرآيند سازی

در حقیقت نظام سازی یعنی: تعیین ورودی سیستم و تعیین خروجی سیستم و تعیین مرحلۀ پردازش (چه ارتباطاتی بین متغیرها صورت گیرد تا منجر به برآیندشود)؛ درنتیجه: «فرآيندها اصلي ‏ترين مولّفه در تمدن‏ سازي هستند»

تعریف فقه تمدنی:

فقه تمدنی= تعیین حکم فعل مکلف در مقیاس جامعه‌سازی

فقه تمدنی= تعیین حکم ساختارها و فرآیندهای جامعه‌سازی (تعیین حکم وضعی نه فقط حکم تکلیفی،یعنی شرایط صحت و فساد ساختارها و فرآیندها)

فقه تمدنی= ارتقاء تعامل «تکلیفی فردی حقوقی» با گزاره‌های دین، به تعاملِ «ارشادی جمعی فرهنگی» (ورود گزاره‌های ارشادی و مستحبات و مکروهات در حیطه الزامِ فرهنگی و توسعه دائره مکلف فردی، به جمع مکلفین و به تمام فرآیندهای زندگی مکلفین)

روش اجرا:

دسته بندیهای مختلف ابواب فقه، براساس الگوی نیازها انجام می‌گیرد.

هرباب فقهی = فرایند و جریانی لازم برای زندگی = پاسخ به یک نیاز

ساختارفقه تمدنی = دربردارندۀ نظام و فرایندهای کلان و خرد ادارۀ فرد و جامعه

فقه تمدنی = بیان کنندۀ نظامها و فرایندهای تغذیه، مالکیت، کشاورزی (فرآیندهای تولیدی)، محیط‌زیست، خانواده و ازدواج، جامعه‌سازی، سرمایة اجتماعی و …

برای ترجمه ابواب فقه موجود به ساختار فقه تمدن ساز، این مراحل بایستی طی گردد:

۱.      استخراج ارکان اصلی باب فقهی (سیستم پایه = حداقل قطعی)

۲.      بررسی هدف و نتیجه نهایی مطالب آن باب  (با استفاده از آیات وروایات)

۳.      تشخیص روند حاکم بر آن باب (مراحل و سیر محتوائی)

۴.      تشخیص فرآیند باب

۵.      انتخاب عنوان نظام وسیستم

 توصیه: برای تحقق تمدن نوین اسلامی و تدوین الگوی پیشرفت اسلامی، پیگیری فقه تمدنی ضروری مینماید، لذا ساختار فقه نیز بایستی فراخور آن مهم، تدوین گردد. مناسب ترین ساختار برای فقه،ساختاری فرایندی برای فقه است که توانائی تولید سیستمهای تمدنی را داشته باشد واولین قدم برای این کار، تبدیل ابواب فقه به زبان سیستم و نظام است.

پیشنهاد اولیه برای معادل‌سازی ابواب فقه به زبان فرآیندها:

ردیف

باب فقهی

 

معادل فرآیندی و سیستمی

۱

الاجتهاد و التقليد

سیستم مشاوره و کارشناسی

۲

الطهارة

سیستم بهداشتی (اعم از بهداشت بدن، روح، محیط، زنان، پس از مرگ)

۳

الصلاة

سیستم عبادی فردی و جمعی/ مهارت تمرکز روحی و هم‌افزایی در جهت هدف

۴

الزكاة

سیستم مالیاتی

۵

الخمس

سیستم مددکاری اجتماعی

۶

الأنفال

سیستم بهره‌وری منابع طبیعی

۷

الصوم

سیستم عبادی/ مهارت مدیریت احساس

۸

الاعتكاف

سیستم عبادی / مهارت خروج از روزمره‌گی و خلوت‌یابی

۹

الحج و العمرة

سیستم عبادی فردی و جمعی بین‌المللی / مهارت بازسازی زندگی در مسیر هدف

۱۰

الجهاد

سیستم دفاعی

۱۱

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

سیستم کنترل کیفیت اجتماعی

۱۲

البيع، المتاجر، المعاملات، المكاسب

سیستم اقتصادی

۱۳

الدين، القرض

سیستم مددکاری اجتماعی –  تامین منابع

۱۴

الرهن

سیستم اعتمادی‌سازی – ابزار انضباط در تعهدات

۱۵

المفلس

سیستم مدیریت بحران اقتصادی

۱۶

الحجر

سیستم کنترل و پیشگیری بحران رفتاری

۱۷

الضمان، الضمانات

سیستم اعتماد‌سازی

۱۸

الحوالة

سیستم نقل‌وانتقال منابع

۱۹

الكفالة، الكفالات

سیستم مدیریت جایگزین

۲۰

الصلح

سیستم مدیریت بحران‌های اجتماعی

۲۱

الشركة

سیستم تامین منابع مالی / کارآفرینی

۲۲

المضاربة

سیستم تامین منابع مالی / کارآفرینی تجاری

۲۳

المزارعة

سیستم تامین منابع مالی / کارآفرینی تولید

۲۴

المساقاة

سیستم تامین منابع مالی / کارآفرینی نگهداری و رشد

۲۵

الوديعة

سیستم اعتمادسازی

۲۶

العارية

سیستم جایگزینی موقت

۲۷

الإجارة

سیستم بهره‌برداری موقت از منابع

۲۸

الوكالة

سیستم مدیریت جایگزین

۲۹

السكنى، الوقوف، الحبس، الصدقات

سیستم کارسازی پایدار منابع

۳۰

الهدية، الهبة، الهبات

سیستم بهینه‌سازی روابط اجتماعی

۳۱

السبق و الرماية

سیستم ورزشی

۳۲

الوصية، الوصايا

سیستم مدیریت جایگزین

۳۳

النكاح، الزواج

سیستم خانوادگی

۳۴

الطلاق

سیستم مدیریت بحران خانواده

۳۵

الخلع و المبارأة

سیستم مدیریت بحران خانواده

۳۶

الظهار

سیستم کنترل بحران خانواده

۳۷

الإيلاء

سیستم کنترل بحران خانواده

۳۸

الكفارات

سیستم جرائم و مجازات‌های حقوقی

۳۹

اللعان

سیستم کنترل بحران خانواده

۴۰

العتق

سیستم نگهداری اسراء جنگی

۴۱

التدبير

حقوق اسراء جنگی

۴۲

المكاتبة، الكتابة

حقوق اسراء جنگی

۴۳

الاستيلاد، أمهات الأولاد

حقوق اسراء جنگی

۴۴

الإقرار

سیستم مدیریت بحران‌های حقوقی

۴۵

الجعالة

سیستم خدمات‌رسانی

۴۶

الأيمان

سیستم تضمین رفتاری

۴۷

النذر، العهد

سیستم تضمین رفتاری

۴۸

الصيد و الذباحة، الذبائح

سیستم تامین مواد غذایی / گوشتی

۴۹

الأطعمة و الأشربة

سیستم تغذیه

۵۰

الغصب

سیستم مدیریت بحران مالکیت

۵۱

الشفعة

سیستم مدیریت شراکت

۵۲

إحياء الموات

سیستم بهره‌وری منابع

۵۳

اللقطة

سیستم مدیریت بحران مالکیت /  مجهول‌المالک‌ها

۵۴

الفرائض، المواريث، الإرث، الميراث

سیستم مدیریت اموال خانواده / پایدارسازی منابع

۵۵

القضاء

سیستم دادگستری

۵۶

الشهادات

سیستم کشف و اثبات جرم

۵۷

الحدود و التعزيرات

سیستم جرم و مجازات

۵۸

القصاص و الجنايات

سیستم جرم و مجازات کیفری

۵۹

الديات

سیستم جبران خسارت

   

 

نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث:

تاثیر ایده فوق در فضای آموزش فقه:

براساس ایده فوق، آموزش فقه، نیازمند مباحث و مطالعات تکمیلی است؛ نمونه‌ای پیشنهادی برای موارد تکمیلی به شرح زیر است:

رديف

موضوع

اهداف يا محصول مورد انتظار

لوازم و تداركات

۱.

فلسفه فقه و حقوق

توان توصيف و تحليل فقه از ديد كلان:

بتواند راجع به فقه اسلام، در كنفرانس بين‌المللي مطالعات حقوقي، سخنراني به‌همراه اسلايد و متني كه در دست شنوندگان قرار مي‌گيرد، انجام دهد. ( شبهات وارد شده به اعتبار و كارآيي فقه را بشناسد و بتواند پاسخ بدهد.)

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

برگه فعاليت و طرح مساله

برگزاري جلسه هم‌انديشي متخصصين

تدوين مقاله تفصيلي به‌همراه چكيده

توليد اسلايد

كارشناسان مربوطه

۲.

منبع‌شناسي فقه

توان توصيف و تحليل منابع فقه

بتواند در يك سمينار دانشجويي سرچشمه‌هاي استنباط معارف دين را به‌گونه‌اي توضيح دهد كه مخاطب، اعتبار و روايي استنباطات را نتيجه بگيرد. (شبهات وارد شده در مورد اعتبار اين منابع را با ذكر نمونه‌هاي عيني پاسخ بدهد)

ايضاً

۳.

ادوار فقه و فقهاء، مكاتب فقهي

توان توصيف و تحليل تاريخ فقه و فقهاء به‌گونه‌اي كه وپژگي‌هاي هر دوره و هر مكتب فقهي كه اعتباربخش به استنباط است، به‌همراه كيفيت استفاده عملي از آن، در يك مقاله تخصصي ارائه شود.

ايضاً

۴.

آيات الاحكام/ قرآن و فقه

بتواند ميزان نقش‌آفريني قرآن در استنباط و قوانين فقهي را با ذكر نمونه‌هاي از هر باب، براي مخاطب محسوس نمايد

ايضاً

۵.

قواعد فقه/ روايات مبنايي

بتواند راجع به كل فقه با ارائه يك روايت براي هر باب و تحليل آن، طوري سخن بگويد و بنويسيد كه در يك مطالعه تطبيقي با ريشه‌ها و سرچشمه‌هاي سيستم‌هاي حقوقي ديگر، انسجام و برتري سيستم حقوقي اسلام، براي مخاطب ملموس شود.

ايضاً

۶.

احكام تكليف/ بلوغ، احكام دوجنسي‌ها، تبديل جنسيت

در موضوع‌شناسي: بتواند راجع به مراحل رشد جنسي و اختلالات جنسي و وضعيت فعلي جامعه از حيث جنسيت و مشكلات كساني كه اختلالات جنسي دارند، در يك بحث و گفتگو، توصيف و تبيين مستند انجام دهد.

ايضاً

دعوت از پزشكان مرتبط با اختلالات جنسي

اسلايدها و تصاوير مربوط به اختلالات جنسي و راه درمان

دعوت از چند بيمار و چند دوجنسي براي صحبت در مورد وضعيت و مشكلاتشان

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

۷.

الاجتهاد و التقليد/ شيوة استنباط، شيوه تشخيص اعلميت

بتواند روند استنباط يك حكم را قدم‌به‌قدم توصيف و شبيه‌سازي كند و نمودار آن را ترسيم نمايد و به شبهات در مورد استنباط پاسخ عيني بدهد.

با مقايسه روش‌هاي مختلف استنباط، قوت و ضعف هر روش را توصيف نمايد.

بتواند با مطالعه تطبيقي استنباط مراجع، شواهد اعلميت يك مرجع را به‌دست بياورد.

شبيه‌سازي عمليات استنباط توسط يك مجتهد

نمودار جريان استنباط (فلوچارت استنباط)

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

۸.

كتاب الطهاره/ آلودگي‌شناسي، اخلاق محيط‌زيست، الكل، شراب، محصولات خارجي

در موضوع‌شناسي:‌ بتواند راجع به آلودگي‌ها در زندگي بشر و محيط زندگي و راجع به عوامل بحران‌ساز در زندگي فردي و اجتماعي، در يك بحث و گفتگو، توصيف و تبيين مستند انجام دهد.

بتواند راجع به الكل و مشتقات آن و موارد مصرف آن در صنايع بهداشتي، درماني و غذايي اطلاعات مستند ارائه كند.

اسلايدهاي آموزشي

متخصص محيط‌زيست

متخصص عفوني

داروساز

متخصص صنايع غذايي

متخصص صنايع بهداشتي و آرايشي

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

۹.

كتاب الطهاره/ آب‌شناسي، پاك‌كننده‌ها

در موضوع‌شناسي: بتواند راجع به آب و منابع تامين آب‌شرب و سفره‌هاي زيرزميني و بحران‌هاي تهديد‌كنندة آنها و تفاوت آب‌ها، در يك بحث و گفتگو، توصيف و تبيين مستند انجام دهد.

بتواند راجع به كاركردهاي خاك و آفتاب در زمينة گندزدايي اطلاعات معتبر ارائه كند.

اسلايدهاي آموزشي

متخصص هيدرولوژيست (آب‌شناس)

متخصص كشاورزي

متخصص بهداشت

متخصص دارويي

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

۱۰.

كتاب الطهاره/ مهارت آموزش وضوء،تيمم و غسل

بتواند ترفندهاي آموزش وضوء، غسل و تيمم را براي بچه‌ها و بزرگسالان، اجرا نمايد.

توليد چك‌ليست كنترل عمل

اسلايدهاي آموزشي

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

۱۱.

كتاب الطهاره/ بهداشت اموات (تغسيل، تكفين، تدفين)

مقايسة فرآيند تجهيز اموات در تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و اديان مختلف

توانايي مديريت تجهيز اموات عنداللزوم

ايضاً

بازديد از سالن تشريح، غسال‌خانه، و انجام عمليات تغسيل و تكفين

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

قوانين و فرهنگ تجهيز ميت در ملت‌ها و كشورهاي مختلف

۱۲.

كتاب الطهاره/ بهداشت زنان

موضوع‌شناسي: بتواند راجع به عوارض جسمي زنان، علت بروز (يسئلونك عن المحيض)، پروتكل بهداشتي آن (هم در عادت ماهانه، هم در زايمان)، شيوه تشخيص عادت‌ها و اختلال‌ها، در يك بحث و گفتگو، توصيف و تبيين مستند ارائه دهد.

بتواند پروتكل پيشنهادي اسلام براي بهداشت زنان را با موارد مشابه مقايسه و بررسي كند.

اسلايدهاي آموزشي شبيه‌سازي شده

متخصص زنان و زايمان

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

اصول بهداشتي و طبي در ملت‌ها و كشورهاي مختلف

۱۳.

كتاب الصلوه/ مهارت آموزش نماز

بتواند ترفندهاي آموزش نماز (قرائت و اركان) را براي بچه‌ها و بزرگسالان، اجرا نمايد.

توليد چك‌ليست كنترل عمل

اسلايدهاي آموزشي

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

۱۴.

كتاب الصلوه/ مديريت توسعه نماز جمعه

بتواند راجع به تاثيرات بزرگ نماز جمعه در افراد و در اجتماع، با ذكر شواهد و مستندات، در يك بحث و گفتگو، توصيف و تبيين ارائه كند.

بتواند نماز جمعه را با عبادت‌هاي جمعي ديگر و با عبادت‌هاي اديان ديگر مقايسه كند.

بتواند براي ارتقاء كيفيت و كميت نماز جمعه برنامه‌ريزي كند.

اسلايدهاي آموزشي

دعوت از متوليان طرح و برنامه و اجرايي نماز جمعه

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

۱۵.

كتاب الصلوه/ وقت و قبله‌شناسي، تعيين خط زوال و فجر

بتواند عمليات قبله‌شناسي و تعيين وقت نماز را در جايي كه ابزار در اختيار ندارد انجام دهد و كار با ابزارهاي مختلف در اين جهت را با توضيح و تحليل بلد باشد.

بررسي نحوة عمل رسانه در استناد به اوقات شرعي

بررسي ميزان احتياط لازم در اوقات شرعي

نحوة محاسبه وقت و قبله در هواپيما (بدون استفاده از رادار هواپيما و با استفاده از رادار)

بررسي طرح ايران براي نصف‌النهار مكه

كيفيت محاسبه تغيير ساعت در افق‌هاي مختلف

بررسي علت انتخاب مبدء ساعت (ساعت ظهركوك و ساعت غروب كوك)

اسلايدهاي آموزشي

متخصص نجوم

ابزارهاي قبله‌يابي (از ابزارهاي ساده اوليه گرفته تا نرم‌افزارهاي مربوطه)

جداول محاسبات تقويم و اوقات شرعي

اردوي مشاهدة فجر در ليالي معمولي و ليالي مقمره

بازديد از كابين خلبان و مشاهده عملكرد رادار هواپيما در تعيين قبله

نرم‌افزارهاي ساعت‌ياب و جهت‌ياب

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

۱۶.

كتاب الصلوه/ مهارت مديريت مسجد

بتواند راجع به تاثيرات مسجد و نماز جماعت در افراد و در اجتماع، با ذكر شواهد و مستندات، در يك بحث و گفتگو، توصيف و تبيين ارائه كند.

بتواند نماز جماعت را با عبادت‌هاي جمعي ديگر و با عبادت‌هاي اديان ديگر مقايسه كند.

بتواند براي ارتقاء كيفيت و كميت مساجد و نماز‌هاي جماعت برنامه‌ريزي كند.

اسلايدهاي آموزشي (از مساجد داخل و خارج و فعاليت‌هاي موجود و شبيه‌سازي مسجد مطلوب)

متوليان طرح و برنامه براي مساجد

ائمه جماعات موفق

روان‌شناسي مسجد

جامعه‌شناسي مسجد

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

بررسي انواع عبادتگاه‌ها و معابد در فرهنگ‌ها و مليت‌هاي مختلف

۱۷.

كتاب الصلوه/ مكان مصلي[۱]/ معماري اسلامي

بتواند راجع به اصول معماري و معماري اسلامي هم در خانه‌ها و هم در شهرسازي، در يك بحث و گفتگو، توصيف و تبيين مستند ارائه دهد.

بتواند خصوصيات معماري اسلامي را با ديگر معماري‌ها مقايسه كند. بتواند الزامات طرح و برنامه براي شهرسازي را توضيح دهد.

اسلايدهاي آموزشي (از معماري موجود و شبيه‌سازي معماري مطلوب)

متخصص معماري اسلامي

متخصص شهرسازي

چشم‌انداز شهر

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

قوانين و فرهنگ معماري در ملت‌ها و كشورهاي مختلف

۱۸.

كتاب الصلوه/ بحران‌شناسي محيط (صلوه آيات)

بتواند راجع به حوادث طبيعت، در يك بحث و گفتگو، توصيف و تبيين مستند ارائه كند و آثار رواني و اجتماعي آن را تشريح نمايد.

بتواند عقلانيت موجود در تشريع نماز آيات را تبيين كند.

گفتگو راجع به پديدة «سونامي» و طوفان‌هاي دريايي، آتشفشان، تگرگ‌هاي غيرمعمول، گرم‌شدن زمين

اسلايدهاي آموزشي (بالخصوص از موارد كمتر مشاهده شده مانند بادهاي سرخ و …)

شواهد و آمارها در تاثيرات روحي اجتماعي اين حوادث در ملت‌هاي مختلف

متخصص نجوم (تبيين خسوف و كسوف)

متخصص هواشناس (تبيين رعدوبرق‌ها، بادها و طوفان‌ها)

متخصص زمين‌شناس (تبيين زلزله‌ها)

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

سيستم عبادت در ملت‌ها و كشورهاي مختلف

۱۹.

كتاب الصوم/ رويت هلال

بتواند راجع به تقويم قمري و ضوابط و كاركردهاي آن، در يك بحث و گفتگو، توصيف و تبيين مستند انجام دهد.

بتواند تقويم قمري را با تقويم شمسي و ميلادي مقايسه كرده، برتري تقويم قمري را اثبات نمايد.

بتواند ضوابط يك رويت هلال موجه را تشريح كند و در عمل اجرا نمايد.

بتواند از لوازم و وسائل و نرم‌افزارهاي رويت هلال و تعيين تقويم قمري استفاده كند.

منابع معتير در اخذ اطلاع نسبت به رويت هلال را بشناسد و بتواند هنگام لزوم ارتباط برقرار كند. (اشخاص و سايت‌ها و مراكز)

بتواند علت اختلاف رويت‌ها را (چه در داخل و چه در خارج) با ارائه شواهد و نقشه‌ها تبيين نمايد.

اسلايدهاي آموزشي

متخصص نجوم

دورة تخصصي رويت هلال

ابزارهاي رويت

نرم‌افزارهاي محاسباتي

اردوي رويت هلال

ارتباط با مركز نجوم كشور

ارتباط با مركز نجوم قم

ارتباط با ستاد رويت هلال دفتر مقام معظم رهبري

مشاهدة فرآيند اعلام اول ماه

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

۲۰.

كتاب الصوم/ محاسبه فديه، كفاره، فطريه و كليه كفارات

بتواند مبناي محاسبه كفارات را براساس قيمت‌هاي روز توضيح دهد و خود نيز استخراج كند.

بتواند به قيمت‌ها و آمار سبدخانوار و آمار تورم دسترسي موجه پيدا كند و قيمت محاسبه‌شده توسط خود را با ذكر شواهد، معتبر سازد.

بتواند براي كارسازي بهتر اين وجوه طرح و برنامه بدهد

اسلايدهاي آموزشي

فيلم مصاحبه و رصد بازار

متخصص اقتصاد و آمار

متولي كارسازي اين وجوه (هم اشخاص، هم سازمان‌ها)

بازديد از مركز آمار و مركز تعيين قيمت‌ها و رصد بازار و مشاهده مكانيزم تعيين سطح قيمت‌ها و ميانگين‌ها

بازديد از مراكز كارسازي خيرات و مبرات و مشاهده فرآيند مصرف آنها (بالخصوص كميته امداد)

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

تمرينات خويشتن‌داري در ملت‌ها و كشورهاي مختلف

۲۱.

كتاب الزكاه/ محاسبه زكات

بتواند فلسفه زكات را براساس معادلات اقتصادي و فرآيندهاي روحي و اجتماعي توضيح دهد.

تفاوت زكات با ديگر وجوه ماخوذه از افراد مانند ماليات را تشريح كند.

ادبيات ماليات و سيستم‌هاي مالياتي را بشناسد و با هم مقايسه كند.

بتواند زكات يك نفر يا يك سازمان را محاسبه كند.

اسلايدهاي آموزشي

متخصص اقتصادي

متخصص مالياتي

گفتگو با چند كشاورز در محصولات مختلف (ملموس شدن حس آنها از زكات و محاسبه و شيوه پرداخت و مشكلات آن)

نرم‌افزار محاسبه زكات

بازديد از ستاد زكات و فرآيند جمع‌آوري و كارسازي وجوه

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

قوانين مالياتي در ملت‌ها و كشورهاي مختلف

۲۲.

كتاب الخمس/ محاسبه خمس، بحث معادن و انفال‌شناسي

ايضاً (مانند زكات)

جايگاه انفال را در سيستم اقتصادي اسلام تبيين كند.

كاربردهاي خمس براي گنج، غوص و معدن را در جامعه امروزي ملموس نمايد.

اسلايدهاي آموزشي

متخصص اقتصادي و مالياتي

متخصص آثار باستاني (براي گنج و زيرخاكي‌ها)

متخصص معدن

گفتگو با صيادهاي جواهرات

آمار موجود موجه در مورد ميزان گنج‌ها،‌ جواهرات زيردريايي، معادن

متخصص محيط‌زيست (بحث انفال) و آمار مربوطه و كيفيت بهره‌برداري فعلي از انفال

متخصص تاريخ (نقشه‌ها و شواهد مربوط به اراضي مفتوحه و بررسي وضعيت فعلي آنها)

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

۲۳.

كتاب الحج/ برنامه عملياتي حج (چك‌ليست اعمال)

بتواند عمليات قدم‌به‌قدم حج و عمره را در يك چك‌ليست با ملاحظه احكام و اسرار و معارف تدوين نمايد و اجرا كند.

بتواند راجع به تاثيرات حج و عمره در افراد و در اجتماع، با ذكر شواهد و مستندات، در يك بحث و گفتگو، توصيف و تبيين ارائه كند.

بتواند حج را با عبادت‌هاي جمعي ديگر و با عبادت‌هاي اديان ديگر مقايسه كند.

بتواند براي ارتقاء كيفيت و كميت حج، ادبيات برنامه‌ريزي را ارائه كند.

اسلايدهاي آموزشي

شبيه‌سازي سفر حج و عمره

متوليان آموزشي و اجرايي حج

نرم‌افزارهاي مرتبط با حج و عمره

مديران و روحانيون برتر كاروان‌ها

تحليل مشكلات و ناهنجاري‌ها

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

عبادت‌هاي جمعي در ملت‌ها و كشورهاي مختلف

۲۴.

كتاب الجهاد/ پروتكل جنگ و دفاع، حقوق اسيران جنگي، جهانگردان، صلح‌نامه‌‌ها، جزيه و خراج‌ها، روابط بين‌الملل، پناهندگي

بتواند نظام جنگ و دفاع اسلام را با ديگر مدل‌ها در يك مطالعه تطبيقي، تحليل كند.

بتواند پروتكل‌هاي بين‌المللي جنگ و دفاع را نقد كند.

بتواند كنوانسيون حقوق اسيران جنگي را نقد كند.

بتواند مشكلات و ناهنجاري‌هاي حاصل را جنگ را به‌ترتيب اولويت فهرست كرده، راه حل مناسب موجّه ارائه كند.

پروتكل حمايت از جهانگردان را تدوين كند.

حقوق روابط بين‌الملل براساس نگرش اسلام را تدوين كرده با موارد مشابه مقايسه كند.

قالب و الگوي صلح‌نامه ميان دو كشور، توليد نمايد.

فلسفه جزيه و خراج را تبيين كند و با موارد مشابه در تمدن‌ها و ملت‌هاي ديگر مقايسه كند.

مشكلات پناهندگان و علت پناهنده شدن و فرآيند‌هاي مختلف پناهندگي را تشريح نمايد.

 

اسلايدهاي آموزشي

نقشه‌هاي تاريخي

اسناد تاريخي جنگ و صلح و خراج

كارشناس نظامي

كارشناس اسناد

كارشناس روابط بين‌الملل

كارشناس جهانگردي

نرم‌افزارهاي جغرافياي جهان اسلام و تاريخ

نرم‌افزار نظام دفاعي اسلام

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

قوانين جنگ و دفاع در ملت‌ها و كشورهاي مختلف

 

۲۵.

كتاب الامربالمعروف و النهي‌عن‌‌المنكر/ برنامه اجرايي، سيستم مديريت كلان اجتماعي

بتواند امربمعروف و نهي‌ازمنكر را در قالب «سيستم كنترل كيفيت اجتماعي» تبيين كند.

مشكلات و معضلات اجرايي امربمعروف و نهي‌ازمنكر را بشناسد و راه‌حل داشته باشد.

برنامه عملياتي براي تحقق امربمعروف و نهي‌ازمنكر در سطوح خانوادگي، فاميلي، سازماني و اجتماعي و بين‌المللي بدهد.

سيستم حكومت و حاكميت براساس نگرش اسلام را با سيستم‌هاي مشابه، در يك مطالعه تطبيقي، تحليل كند.

اسلايدهاي آموزشي

كارشناس ستاد امربمعروف و نهي‌ازمنكر

گفتگو با مجريان و كساني كه در صحنه هستند.

بازديد از مراكز تخلفات و جرائم (اعم از صحنه جرم و تخلف و زندان‌ها و مراكز بازپروري و مشاهده عاقبت تخلفات)

مشاهده فرآيند يك تصميم‌گيري در كلان حكومت

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

قوانين حكومت و حاكميت در ملت‌ها و كشورهاي مختلف

۲۶.

كتاب‌الامربالمعروف/ استخاره

بتواند افراد را به‌سوي مشاوره و تفكر روشمند سوق بدهد. (برنامه قدم‌به‌قدم انجام يك تفكر و مشاوره صحيح را عرضه كند.)

بتواند با روش موجّه استخاره بگيرد و نتيجة معتبر و نه برداشت حدسي عرضه كند.

مشكلات و ناهنجاري‌هاي فضاي استخاره را بشناسد و راه حل داشته باشد.

اسلايدهاي آموزشي

كارشناس مشاوره

كارشناس تفكر و تصحيح روش تفكر

قواعد استخاره با تسبيح

تفسير آيات اول صفحات قرآن

استخاره‌هاي عجيب در تاريخ

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

عملكردهاي تكميلي تصميم‌سازانه در فرهنگ‌ها و ملت‌هاي مختلف

۲۷.

كتاب القضاء و الشهادات/ مهارت برگزاري جلسات حكميت، قاضي تحكيم، استشهادخواستن، جستجوي بينه، قسم دادن، ترفندهاي مجرمين، ترفندهاي بازرسين، هيئت منصفه

بتواند در يك جلسه حكميت، شواهد و قرائن لازم براي تشخيص موضوع و حكم را رديابي كرده، مستند سازد. (شيوه اخذ اطلاعات از شاكي و متهم و ترفندهاي آنان در اخفاء و انحراف اطلاعات را بشناسد.)

بتواند پيش‌نويس شكايت‌نامه محكمه‌پسند را بنويسد.

بتواند پيش‌نويس يك دفاعيه محكمه‌پسند را بنويسد.

بتواند با قاضي دادگاه در كيفيت برگزاري دادگاه گفتگو كند.

بتواند سيستم قضايي و دادرسي اسلام را با سيستم‌هاي ديگر مقايسه كند.

بتواند اصطلاحات سيستم قضايي را براي ديگران تشريح كند.

اسلايدهاي آموزشي

كارشناس امور قضايي و دادگستري

چند قاضي و وكيل (بررسي مشكلات و معضلات)

بازديد از فرآيند دادرسي (از تنظيم شكوائيه تا صدور حكم)

بازديد از نحوه اجراي احكام در مراكز مربوطه (بازداشتگاه‌ها و ..)

مركز آموزش قضات

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

قوانين دادرسي در ملت‌ها و كشورهاي مختلف

۲۸.

كتاب الوقف/ مهارت تدوين وقف‌نامه، بررسي پرونده هاي قضايي

بتواند يك وقف‌نامه بنويسيد و تمام مشكلات احتمالي را در بندها و شروط آن پيش‌بيني و پيش‌گيري نمايد.

بتواند براي يك «وقف‌ برتر» به واقفين متقاضي،‌ براي تعيين اينكه «چه چيزي براي چه كساني و براي چه مصرفي و به چه نحوه» وقف شود تا وقف برتر باشد مشاوره بدهند. (شناخت مقتضيات اجتماعي با ديد آينده‌نگري، اولويت‌بندي نيازها)

اسلايدهاي آموزشي، نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

كارشناس اوقاف

گفتگو با واقفين

كارشناس قضايي

كارشناس ثبت

بررسي تاريخ و عملكرد نهادهاي مشابه وقف در كشورها و مليت‌هاي ديگر

۲۹.

كتاب العطيه/ مهارت جريان‌دادن به خيرات و مبرات

موارد مذكور در قسمت كفارات

تطابق سيستم‌هاي كمك مردمي در اسلام با سيستم‌هاي مشابه در جهان

موارد مذكور در قسمت كفارات

بررسي تاريخ و عملكرد بنيادهاي خيريه در كشورهاي مختلف

۳۰.

كتاب المتاجر/ سيستم‌هاي پولي(بانك، بورس، ربا، موسسات اعتباري، كارت‌هاي اعتباري، ماليات، انواع معاملات جديد، معاملات بين‌المللي، اوراق قرضه، تورم و محاسبه اثر آن، و ..)

بتواند بانك، بورس، سيستم‌هاي مالي و …را در يك بحث و گفتگو، به‌صورت مستند تبيين كند.

بتواند ادبيات رايج در فضاي سيستم‌هاي پولي را براي ديگران تشريح كند.

بتواند نحوة محاسبة سود، محاسبة ماليات، محاسبه تورم را تشريح كند.

سيستم‌هاي مالي موجود دنيا را با سيستم مالي اسلام مقايسه كند.

بتواند روش سرمايه‌گذاري و عمل در بازار بورس را توضيح دهد و عقدنامه‌هاي بورس را ارزيابي كند.

بتواند ادبيات اسناد معاملات بين‌الملل را با مفاهيم فقهي بازنويسي كند و نوع معامله را تشخيص دهد.

مشكلات و ناهنجاري‌هاي سيستم‌هاي مالي رايج را بشناسد و راه پيشگيري ارائه كند.

چگونگي تاسيس يك موسسه اعتباري يا بانك خصوصي را تشريح كند.

ترفندهاي مشتريان بانك براي اخذ تسهيلات را با ذكر شواهد تبيين كند.

چگونگي تعيين ارزش پول و تعيين نرخ‌هاي برابري ارزها با هم را توضيح دهد.

بتواند سياست‌هاي پولي را تشخيص دهد و آثار آنها را پيش‌بيني كند

اسلايدهاي آموزشي، نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

كارشناس بانكداري

كارشناس اقتصاد خرد و كلان

كارشناس بورس

كارشناس دارايي

كارشناس اقتصاد بين‌الملل

بازديد از مراكز توليد كارت‌هاي اعتباري و دست‌يابي به نحوة عملكرد آنها

بازديد از مركز معاملات كلان اقتصادي و مشاهده ارقام و نحوة تبادل

بازديد از فرآيند حل‌وفصل دعاوي بانكي، اعتباري و مالياتي

بازديد از خزانه‌داري كل و مخازن انباشت پول و طلا

بازديد از چاپ‌خانه اسكناس و ضرب سكه

بازديد از نقاط مبدء تعيين ارزش ارز و طلا و كيفيت عملكرد آنها

بازديد از وزارت اقتصاد و دارايي، بانك مركزي

قالب و نمونه اسناد معاملات داخلي و بين‌المللي در تمام حوزه‌هاي مالي

۳۱.

كتاب الاجاره، المضاربه، المساقاه، المزارعه، الدين، الرهن، الضمان، الحواله، الكفاله، الصلح، الشركه، الوديعه، العاريه، الوكاله، الكفاله، الشفعه، الاقرار (كليه كتب معاملات)، سرقفلي، قولنامه، تفاهم‌نامه و تعهد‌نامه، بيمه

بتواند براي هر يك از عقود و ايقاعات، سند شرعي مطابق با قوانين رسمي تنظيم كند و در هر كدام اختلافات احتمالي را پيش‌بيني و تكميل شروط و بندهاي سند، پيش‌گيري نمايد.

بتواند پرونده‌هاي قضايي مربوط به معاملات را بفهمد و نقاط ابهام احتمالي را تشخيص دهد.

بتواند به‌عنوان تمرين، پرونده‌هاي مختومه دادگستري را، از ابتدا بررسي و حكم صادر نمايد.

بتواند براي مشكلات مردم و تصميم‌هاي آنها كه مربوط به امور مالي و مبادله‌اي و ايجاد تضمين است، تصميم‌سازي كند. (مثلا انواع بيمه و چگونه از بيمه بهترين استفاده شود را بشناسد.)

اسلايدهاي آموزشي، نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

بازديد از دادگاه‌هاي مربوطه

كارشناس بنگاه معاملات مسكن

وكيل متخصص در عقود مربوطه

كارشناس بيمه

كارشناس ثبت

كارشناس بانك كشاورزي و تعاوني‌هاي كشاورزي

آمار هر يك از عقود مذكور، آمار پرونده‌ها در مشكلات هر يك از عقود

قوانين مبادله‌اي در ملت‌ها و كشورهاي مختلف

۳۲.

سيستم اقتصادي اسلام

(چرخه اقتصادي و متغيرهاي مرتبط مانند:

صنايع توليدي، سيستم توزيع، مصرف، واردات، صادرات،‌گمرك، تعرفه‌ها، انبارداري و…)

بتواند ادبيات و اصطلاحات اقتصاد خرد و كلان را توضيح دهد.

بتواند تحليل‌هاي اقتصادي را تبيين كند.

بتواند فرآيندهاي يك سيستم اقتصادي را ترسيم كند.

بتواند سيستم اقتصادي اسلام را در يك بحث و گفتگو، به‌صورت مستند تبيين كند.

بتواند سيستم اقتصادي اسلام را با سيستم‌هاي بشري مقايسه كند.

اسلايدهاي آموزشي، نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

كارشناس اقتصاد خرد و كلان و اقتصاد بين‌الملل

تحليل‌گرهاي اقتصادي

مناظره ميان تحليل‌گرهاي اقتصادي

كارشناس اقتصاد اسلامي

كارشناس گمرك (بازديد از گمرك)

بازديد از انبارهاي ذخيره استراتژيك

كارشناس حمل‌ونقل

كارشناس حمايت از مصرف‌كننده

كارشناس واردات و صادرات

۳۳.

كتاب النكاح/ عقدخواني و ملاحظه دقيق شرابط، بررسي پرونده هاي قضايي، حجاب و پوشش، كنوانسيون حقوق زنان، مشكلات مهريه، عيوب نكاح

بتواند مشاور تشكيل يك زندگي با ثبات و با محبت براساس نگرش اسلام باشد.

بتواند سيستم تشكيل خانواده و خانواده‌داري در اسلام را با سيستم‌هاي مشابه بشري مقايسه كند.

بتواند بحران‌هاي خانواده در دنيا و در كشور را با ارائه مستندات فهرست كند و اولويت‌بندي نمايد.

حقوق و قوانين رسمي مربوط به عقد كردن را بشناسد.

مشكلات پديدآمده در عقدها و زندگي‌ها را بشناسد و بتواند با شواهد تبيين كند.

بتواند در مجلس تعيين مهريه و شروط، وضعيت دو طرف را هوشيارانه ارزيابي كند و ابهامات احتمالي را برطرف نمايد و مشكلات آينده را پيشگيري كند و فرهنگ مهرالسنه را ايجاد نمايد.

بتواند در مجلس عقد، مراسم عقدكردن را به‌طور صحيح شرعي و براساس عرف متشرعه برگزار كند. و موارد داراي انحراف از شرع را مديريت نمايد.

بتواند عقدنامة شرعي، قانوني، عاطفي كه راهنماي زندگي مشترك باشد بنويسد.

آداب و قواعد محضردارها را بشناسد و راهنماي زوجين براي ثبت ازدواج باشد.

بتواند پرونده‌هاي قضايي را بفهمد و تحليل كند.

بتواند جريان «فمينيسم» را تحليل و نقد كند. و اسناد بين‌المللي مربوطه را نقادي و بازسازي نمايد.

بتواند قانون و فرهنگ اسلام در «پوشش و حجاب» را هم براي مردان و هم براي زنان،‌ به‌عنوان يك مدل پوششي داراي عقلانيت و كارآمدي، به‌طور مستند تبيين نمايد.

اسلايدهاي آموزشي، نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

كارشناس محضردار

كارشناس دادگستري

قاضي و وكيل دعاوي خانواده

پرونده‌هاي قضايي مربوطه

مشاور حرفه‌اي خانواده

آماده‌سازي بسته مستندات و عملكرد براي نمايش و ارائه در مجلس تعيين مهريه و تعيين شروط

كارشناس تالار عروسي

كارشناس اورژانس اجتماعي

كارشناس بهزيستي و كانون اصلاح و تربيت

بازديد از زنداني‌هاي مربوط به خانواده

نقد و بررسي فيلم‌ها و كتاب‌هاي مربوط به خانواده (رمان‌ها، سريال‌ها و …)

مصاحبه‌هاي انجام شده با زنان بي‌حجاب و بدحجاب (در مورد علت انتخاب چنين پوششي)

مصاحبه‌هاي انجام شده با مرداني كه در اثر ديدن چنين زناني، اختلال‌هاي رفتاري پيدا كرده‌اند.

وضعيت و تاريخ پوشش و انواع لباس‌ها

بررسي وضعيت و سرنخ‌هاي توليد و طراحي لباس‌ها

قوانين ازدواج در ملت‌ها و كشورهاي مختلف

۳۴.

كتاب النكاح/ محاسبه و ترسيم شجره‌نامه مَحرم‌ها و نامحرم‌ها، حل‌وفصل مشكلات حضانت

بتواند نسب‌ها و شجره‌نامه‌ها را تشخيص بدهد و بنويسد و موارد محرميت و عدم‌جواز ازدواج را (هم در نسب و هم در رضاع) مشخص كند.

بتواند قانون حضانت در اسلام را تبيين نمايد و با قوانين مشابه بشري مقايسه كند

بتواند براي مشكلاتي كه در اختلافات حضانت و رضاع پيش مي‌آيد راه‌حل بدهد.

بتواند براي ايجاد محرميت در فاميل راه‌چاره بدهد به‌طوري كه مشكلات بعدي حاصل نشود.

اسلايدهاي آموزشي، نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

نسب‌نامه‌ها و شجره‌نامه‌ها

پرونده‌هاي حضانت

پرونده‌هاي رضاع

كارشناس تغذيه (تاثير شير در نوزاد)

قوانين حضانت و محرميت در ملت‌ها و كشورهاي مختلف

۳۵.

كتاب النكاح/ تدبير منزل، الگوي مصرف و اسراف

بتواند براي يك زندگي سالم، برنامه راهبردي، برنامه ماهانه و برنامه هفتگي بدهد.

بتواند چگونگي ارتباط بهينه گفتاري، رفتاري زوجين را براي متقاضيان تشريح كند و دستورالعمل اجرايي و تمريني بدهد.

بتواند راهبردهاي مديريت هزينه و مديريت زمان و انرژي را در قالب دستورالعمل‌ها تبيين كند.

بتواند برنامه راهبردي اسلام براي يك خانواده سالم را با برنامه‌هاي مشابه مقايسه كند.

اسلايدهاي آموزشي، نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

كارشناس و مشاوره خانواده

پرونده‌هاي طلاق

شركت در جلسات حل اختلاف

كارشناس اقتصاد خانواده

كارشناس انرژي

بازديد از مراكزي كه تجمع ميزان مصرف در آنها، اهميت برنامه‌ براي مصرف را محسوس مي‌كند.

برنامه‌هاي زندگي در فرهنگ‌هاي مختلف

۳۶.

كتاب الطلاق/ تنظيم سند طلاق، بررسي پرونده هاي قضايي

بتواند براساس شرع و مطابق با مواد قانون، طلاق جاري كند به‌طوري كه حقوق طرفين استيفاء شود و اختلافات احتمالي بعدي پيشگيري گردد.

بتواند مشكلات طلاق‌هاي جاري شده را تشخيص داده و راه‌حل بدهد.

بتواند سيستم قانوني‌اي كه در اسلام براي طلاق تعيين شده است را با ذكر شواهد و مستندات، تبيين كند و با سيستم‌هاي مشابه بشري مقايسه نمايد.

اسلايدهاي آموزشي، نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

محضردار ازدواج طلاق

وكيل امور خانواده

قاضي شعبه خانواده

بازديد از جلسات طلاق در دادگستري

بازديد از جلسات حل‌اختلاف

پرونده‌هاي قضايي مربوطه

قوانين طلاق در ملت‌ها و كشورهاي مختلف

۳۷.

كتاب الصلح/ مهارت برقراري مصالحه

بتواند براي طرفين اختلاف، راجع به مصالحه، طوري توضيح بدهد كه طرفين راغب به مصالحه شوند بدون اينكه حقي ناديده گرفته شود و تضييع شود.

راهبردهاي مصالحه را بشناسد و بتواند در اختلافات اجرا نمايد.

بتواند مصالحه‌نامه‌اي بنويسد كه از اختلافات احتمالي آينده پيشگيري شود.

اسلايدهاي آموزشي، نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

كارشناس حل اختلاف

بازديد از جلسات حل اختلاف

مصالحه‌نامه‌ها

كارشناس مشاوره

پرونده‌هاي صلح

۳۸.

كتاب الوصيه/ مهارت تدوين وصيت‌نامه

بتواند راجع به اهميت وصيت‌نامه‌نگاري طوري صحبت كند كه مخاطبين اقدام به تنظيم وصيت‌نامه كنند.

بتواند وصيت‌نامه‌اي بنويسد كه جمع بين حقوق تمام اطراف مرتبط با موصي شود.

بتواند وصيت‌نامه معرفتي تنظيم كند.

ترفندهاي وصيت‌هاي جانبدارانه را بشناسد و در تنظيم وصيت‌نامه‌ها، پيشگيري‌هاي لازم را بنمايد.

مشكلات وصيت‌نامه‌هاي تنظيم شده را بشناسد و بتواند راه‌حل بدهد

قالب وصيت‌نامه آماده براي متقاضيان داشته باشد. (به‌همراه راهنماي تكميل وصيت‌نامه)

بتواند عقلانيت قانون وصيت در اسلام را تبيين كند و با قوانين مشابه بشري مقايسه نمايد.

اسلايدهاي آموزشي، نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

پرونده‌هاي مربوط به وصيت

كارشناس دادگستري

كارشناس ثبت

بررسي انواع قالب وصيت‌نامه‌هاي موجود

بررسي محتواي وصيت‌نامه‌هاي فاخر و وصيت‌نامه‌هاي خاص معرفتي و مالي

قوانين وصيت در ملت‌ها و كشورهاي مختلف

۳۹.

كتاب الصيد و الذباحه/ مهارت مديريت صيد و ذبح، حقوق حيوانات، كشتارگاه‌ها

حداقل يكبار ذبح را تجربه كند. (هم در گوسفند هم در مرغ)

بتواند ناظر بر ذبح باشد و براي كسي كه تا بحال ذبح نكرده است جزئيات اجرايي را (هم واجبات هم مستحبات و مكروهات) در عمل تشريح كند. (در گاو، گوسفند، شتر، شترمرغ، مرغ، كبك، كبوتر، گنجشك، مرغابي)

مشكلات احتمالي ذبح را بشناسد و بتواند از بروز آنها پيشگيري كند.

قسمت‌هاي حرام و غيرماكول در مذبوح (تمام انواع مذبوحات) به‌دقت بشناسد و بتواند براي ديگران تشريح كند.

فرآيند ذبح و آلايش در كشتارگاه‌ها را بشناسد و نقد و بررسي كند.

بتواند حقوق حيوانات در اسلام را در يك بحث و گفتگو، با مستندات، تبيين كند و با موارد مشابه بشري مقايسه نمايد.

وضعيت شكار و شكارچيان را در دنياي امروز و كشور تشريح كند و گستردگي و اهميت رسيدگي به آن را ملموس نمايد و شيوه‌هاي مختلف شكار را توصيف كند.

مشكلات شكار را بشناسد و راه‌حل بدهد. (در حيطه مرتبط با فقه و اخلاق)

وضعيت شيلات و صيد را در دنياي امروز و كشور تشريح كند و شيوه‌هاي مختلف صيد را توضيح دهد.

مشكلات صيد را بشناسد و راه‌حل بدهد.

اسلايدهاي آموزشي، نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

دام‌پزشك و كارشناس تغذيه

گاودار

مرغ‌دار

پرورش‌دهندة شترمرغ، كبك، مرغابي

بازديد از كشتارگاه و انجام ذبح

كارشناس كشتارگاه دام و طيور

كارشناس شكار

كارشناس حفاظت از محيط زيست و جنگلباني و حفاظت از حيات وحش

بررسي فضاي فعلي شكار در دنيا و كشور

كارشناس شيلات و صيد

كارشناس پرورش ميگو

كارشناس حيوانات دريايي

 

۴۰.

كتاب الاطعمه و الاشربه/ مهارت مديريت غذا و سلامت، طب اسلامي، سوق‌المسلمين، صنايع غذايي

شاخص‌هاي يك برنامه غذايي سالم و بهينه را بشناسد و بتواند براي خانواده برنامه غذايي مطلوب، با مستندات پيشنهاد كند.

سيستم صنايع غذايي و فرآيند توليد غذاها را (اعم از نوشيدني‌ها، افزودني‌ها، خوردني‌ها، نگهدارنده‌ها) بشناسد و بتواند مسير صحيح را تشخيص بدهد.

عملكرد غذا در بدن را بتواند توضيح دهد.

بتواند تاثير غذا بر روح و روان را با ذكر مستندات تبيين كند.

خصوصيات غذاها را بشناسد و بتواند براي ناراحتي‌ها و بيماري‌ها، رژيم غذايي مورد نظر اسلام را با ذكر مستندات پزشكي پيشنهاد كند.

بازار مواد غذايي جهاني و كشوري و معادلات حاكم بر آن را بشناسد و راهبردها و راهكارهاي لازم براي تهيه سبد خانوار را پيشنهاد كند.

بتواند با يك تحقيق پيمايشي، قاعده «سوق المسلمين» را بازخواني و مستندسازي نمايد.

صنعت بسته‌بندي و تاثير آن بر مواد غذايي را بشناسد.

بتواند مارك‌هاي معتبر مواد غذايي را با مستندات بيان كند.

كالاهاي توليد دشمنان اسلام را بشناسد و بتواند براي مردم، كالاي جايگزين پيشنهاد كند.

بتواند فرهنگ تغذيه در اسلام را با موارد مشابه مقايسه كند.

معادلات كلي طب را بشناسد و بتواند توضيحات يك طبيب را درك كند و به‌زبان خود بازگو نمايد.

طب‌هاي جايگزين و مكمل (مانند طب سوزني، طب فشاري، آب درماني، انرژي‌درماني، سنگ‌درماني، رنگ‌درماني و …) را بشناسد و بتواند در مورد آنها توضيح مستند بدهد.

بتواند معادلات كلي طبب اسلامي را با طب سلولي و طب‌هاي جايگزين و تكميلي مقايسه و مستند سازد.

بتواند براساس راهبردهاي اسلام، بندهاي برنامه‌اي براي برنامه‌هاي توسعه ارائه دهد.

اسلايدهاي آموزشي، نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

كارشناس صنايع غذايي

متخصص تغذيه

كارشناس گياه‌شناس

كارشناس كشاورزي

كارشناس طب سنتي

كارشناس طب چيني

كارشناس طب‌هاي مكمل و جايگزين

كارشناس بازار مواد غذايي (مواد غذايي طبيعي و مواد غذايي فرآوري شده)

كارشناس بسته‌بندي

صهيونيزم‌شناس

كارشناس جامعه‌شناس و آمار براي انجام تحقيق در مورد قاعده «سوق المسلمين»

بازديد از صنايع مختلف غذايي

بازديد از مراكز درمان‌هاي مكمل

بازديد از مراكز تحقيقاتي درماني و تغذيه‌اي

بازديد از مراكز آموزشي درماني و تغذيه‌اي

فرهنگ‌ها و برنامه‌هاي تغذيه در تمدن‌ها و ملت‌هاي مختلف

 

۴۱.

كتاب اللقطه/ مديريت اموال متروكه و مفقوده

بتواند قانون شرعي را براي اموال گمشده و متروكه، در حجم خُرد و كلان اجرايي نمايد و به قسمت‌هاي مربوط به اموال مفقوده، مشاوره حقوقي بدهد.

سيستم‌هاي مختلف براي مديريت اموال مفقوده و متروكه را بشناسد و قوانين اسلام را با آنها مورد بررسي تطبيقي قرار دهد.

مشكلات رتق‌وفتق اموال گمشده و متروكه را بشناسد و راه حل بدهد.

بتواند طرح درس آموزش فعال را در مورد  نحوة رفتار در هنگام يافتن اشياء و افراد گمشده و متروكه بنويسد.

اسلايدهاي آموزشي، نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

كارشناس حقوقي اموال متروكه

كارمند باسابقه قسمت اموال و افراد گمشده

پرونده‌‌هاي قضايي مربوطه

سيستم‌هاي مختلف مديريت اموال مفقوده در فرهنگ‌ها و ملت‌هاي مختلف

۴۲.

كتاب السبق و الرمايه/ ورزش، ورزش قهرماني

در موضوع‌شناسي، رشته‌هاي مختلف ورزشي را بشناسد و بتواند شاخص اصلي هر كدام را به صورت توضيح مبتني بر فيزيك  و مكانيك بدن ارائه كند.

تاثير هر يك از ورزش‌ها در روحيه فرد را با ذكر مستندات تبيين كند.

بتواند فضاي هواداري و علل شكل‌گيري آن و تاثير آن بر ورزش و اهداف آن با مستندات تبيين كند.

بتواند فلسفه شرط‌بندي و تاثير آن در امور به‌طرر كلي و ورزش به‌طور خاص، و علت حرمت در اكثر و جواز در برخي موارد را تشريح نمايد.

اسلايدهاي آموزشي، نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

كارشناس تربيت‌بدني

كارشناس باشگاه‌داري

تجربيات خبرنگار ورزشي

كارشناس ورزش بين‌المللي

كارشناس شرط‌بندي در مسابقات اسب‌سواري و تيراندازي و ديگر مسابقات مجاز و غيرمجاز (فضاي شرط‌بندي‌ها محسوس شود)

فرهنگ مسابقات در ملل ديگر

۴۳.

كتاب الارث/ مهارت محاسبه ارث، بررسي پرونده هاي قضايي

بتواند سهم الارث را در انواع مختلف آن محاسبه كند و كيفيت افراز سهم‌ها را تعيين نمايد.

بتواند براي سهم‌بران، نحوه سهم‌‌بري را با فلسفة آن يتوضيح دهد.

بتواند در مواردي كه اشتباهاتي رخ داده است، اشتباه را تشخيص دهد و راه‌حل بدهد.

بتواند وصيت‌نامه‌هاي پيچيده را تحليل كند و سهم‌الارث هر كس را تعيين نمايد.

بتواند سيستم ارث‌بريِ اسلام را با سيستم‌هاي مشابه مقايسه كند.

اسلايدهاي آموزشي، نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

پرونده‌هاي قضايي

وصيت‌نامه‌هاي خاص

قوانين ارث در فرهنگ و ملل ديگر

وكيل و قاضي مرتبط با چنين پرونده‌هايي

۴۴.

كتاب الحدود و القصاص و الديات/ بررسي پرونده هاي قضايي، جرم‌شناسي، زندان‌شناسي، مسئوليت كيفري پزشكان

بتواند جُرم را تشخيص دهد و مجازات تعيين‌شده در شرع را توصيف كند.

بتواند چگونگي اجراي حد و تعزير را با جزئيات تشريح نمايد.

بتواند فلسفه جرم و جزا را در حقوق اسلام تبيين كند.

بتواند سيستم جرم‌وجزا در اسلام را با سيستم‌ها ي مشابه مقايسه كند.

بتواند راجع به زندان و انواع و مراتب آن و مشكلات و مسائل آن و تاثيرات آن، به‌طور مستند، در يك بحث‌وگفتگو شركت كند و دستورالعمل‌هاي اسلام را براي زندان و زنداني تشريح نمايد.

جرائم خاص را بشناسد و علل بروز آنها و نحوه برخورد و پيشگيري از آنها را توضيح دهد.

ترفندهاي مجرمان براي فرار از مجازات را بشناسد.

بتواند راهبردهاي رسانه‌اي براي تحقق «فليشهد عذابهما طائفه من المومنين» را تعريف كند و به‌طور كلي، نحوه عملكرد اطلاع‌رساني در مورد مجازات‌ها را اصلاح و ارتقاء بدهد.

اسلايدهاي آموزشي، نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

كارشناس جرم و جزا

وكيل و قاضي بخش حدود

كارشناس، مدير و كارمند زندان

كارشناس بازجويي

كارشناس اداره آگاهي

كارشناس اداره بيمه

كارشناس تخلفات خاص (مانند تخلفات پزشكان،‌ مديران، نيروهاي خدماتي، تخلفات ساختماني و …)

سيستم‌هاي جزايي فرهنگ و ملل ديگر

بازديد از زندان

بازديد از نحوه اجراي حدود

كارشناس رسانه

گفتگو با زندانيان جرائم مذكور

گفتگو با خانواده اين زندانيان

 

۴۵.

مكاسب محرمه و محرمات/ موسيقي، مجسمه‌سازي، نقاشي، شطرنج و قمار، رشوه، احتكار، مفاسد اقتصادي، درآمدهاي نامشروع، ربا، سحر، كتب‌ضاله، مواد مخدر

بتواند موضوع مورد نظر را با ذكر مستندات، در يك بحث و گفتگو تبيين كند و با كارشناسان هم‌صحبت شود.

بتواند فلسفه تحريم موارد مورد نظر را تشريح كند. (بتواند مضرات و ناهنجاري‌هاي به‌وجود آمده در اثر اين موارد را با ذكر مستندات ارائه كند.)

بتواند جايگزين‌هاي سالم براي آنها را با ذكر نحوة دسترسي توضيح بدهد.

بتواند الگوي هنر (از جهت روش و محتوا) براساس نگرش اسلام را تبيين كند.

بتواند الگوي تفريح و اوقات فراغت را براساس نگرش اسلام ارائه بدهد.

بتواند عقلانيت آزادي بيان مورد نظر اسلام را تبيين كند و برتري آن را بر موارد مشابه اثبات نمايد.

بتواند رفتارهاي ناهنجار و ناسالم را براساس شواهد و مستندات علمي تشريح كند.

بتواند مدل رفتارهاي مطلوب و هنجار فردي و اجتماعي را ارائه دهد

بتواند راهبرد و راهكار انتقال از فضاي نامطلوب به فضاي سالم را به‌صورت عملياتي عرضه كند.

اسلايدهاي آموزشي، نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

روان‌شناس و روان‌كاو (تاثير موارد مورد نظر بر روح و روان)

كارشناسي موسيقي

كارشناس مجسمه‌سازي

كارشناس نقاشي

كارشناس شطرنج

مطلع از فضاي قمار و انواع قمارها و ترفندهاي قماربازها

كارشناس سازمان بازرسي، مطلع از فضاي ارتشاء و ترفندهاي رشوه و احتكار و مفاسد اقتصادي

كارشناس وزارت بازرگاني

كارشناس بانك و پول

كارشناس سحر و طلسم و دعانويسي

كارشناس ارزياب كتاب‌، فيلم و تاثر در هيئت مميزي وزارت ارشاد

گفتگو با زندانيان مربوط به جرائم مذكور

۴۶.

مستحدثات/ شبيه‌سازي، پيوند، تلقيح مصنوعي، فرزندخواندگي، جراحي پلاستيك، مرگ مغزي، آثار باستاني، حقوق شهروندي، گزينش‌ها، ورزش قهرماني، اعلاميه حقوق بشر، جرم سياسي

بتواند موضوع مورد نظر را با ذكر مستندات، در يك بحث و گفتگو تبيين كند (از موارد مشابه متمايز سازد) و با كارشناسان هم‌صحبت شود.

منابع و شخصيت‌هاي صاحب‌نظر در اين موضوعات را معرفي كند.

 

اسلايدهاي آموزشي، نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

پزشك قانوني

متخصص سلول‌هاي بنيادي

كارشناس بهزيستي و نگهداري ايتام

پزشك جراح پلاستيك

كارشناس ميراث فرهنگي و آثار باستاني

كارشناس گزينش

كارشناس احزاب

گفتگو با چند خانواده فرد مرك‌مغزي شده

گفتگو با چند نفر كه جراحي پلاستيك موفق و ناموفق داشتند

گفتگو با چند يتيم منتظر خانواده

گفتگو با چند خانواده فرزند قبول كرده

گفتگو با چند مخالف حكومتي روشمند

نقد ديدگاه‌هاي معارضين نظام

نماينده ايران در سازمان ملل و كميته حقوق بشر

كارشناس المپيك و جام جهاني

۴۷.

سيستم‌هاي حقوقي و قانوني در طول تاريخ بشر/ مقايسه با سيستم حقوقي اسلام

بتواند سيستم حقوقي اسلام را ترسيم كند و شيوه عملياتي كردن آن را نيز ارائه دهد.

بتواند سيستم حقوقي اسلام را با سيستم‌هاي حقوقي ديگر در يك مطالعه تطبيقي تبيين نمايد.

(توليد جدول‌هاي تطبيقي)

كارشناس فلسفه حقوق

كارشناس حقوق

كارشناس تاريخ

نرم‌افزارهاي مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌هاي مرتبط

برگه فعاليت و طرح مساله

برگزاري جلسه هم‌انديشي متخصصين

تدوين مقاله تفصيلي به‌همراه چكيده

توليد اسلايد

۴۸.

فقه مقارن

توليد جدول‌هاي تطبيقي

بتواند برتري فقه شيعه اثني‌عشريِ اصول‌فقه‌جواهري را بر فقه‌هاي مشابه با ذكر مستندات ارائه كند.

ايضاً

۴۹.

توسعه‌شناسي/ سيستم‌ها و شبكه‌هاي مورد نياز يك جامعه و تمدن مانند: سيستم مديريت كلان، سيستم حقوقي و قوانين، سيستم اداري، سيستم شهري (معماري، حمل‌ونقل، شهرسازي)، سيستم مسكن، سيستم ارتباطات، سيستم پول و اقتصاد، سيستم كشاورزي و توليد غذا، سيستم تجارت و توزيع، سيستم بهداشت و درمان، سيستم اطلاعات و آمار، سيستم آموزش، سيستم كار و مشاغل، سيستم حفاظت از محيط‌زيست، سيستم قضاوت و دادگستري، سيستم نظارت و كنترل، سيستم امنيت و دفاع، سيستم روابط بين‌الملل، سيستم عبادي و معنوي، سيستم گروه‌هاي اجتماعي، سيستم رسانه، سيستم فرهنگي، سيستم خانواده، سيستم مديريت زمان

بتواند مدل توسعه براساس نگرش اسلام را (هم در نگرش‌ها، هم در راهبردها و هم در مواد قانوني، و هم در راهكارهاي حياتي) ارائه دهد

بتواند ضرورت سيستم‌سازي براي حركت به‌سوي تمدن اسلام را تشريح كند و سيستم‌هاي مورد نياز جامعه اسلامي را فهرست نمايد.

بتواند جدول تطبيقي توسعه اسلامي را با مدل‌هاي ديگر توسعه تهيه كند و برتري مدل توسعه اسلام را ملموس نمايد.

 

كارشناس توسعه

كارشناس برنامه‌ريز مديريت استراتژيك

كارشناس برنامه‌نويس سازمان برنامه

نماينده مجلس

طراح و ارزياب كيفيت سيستم‌ها

جامعه‌شناس

كارشناس مديريت فرهنگي

وزير مربوط به هر يك از موارد

كارشناس موسسات مردم‌نهاد

استاندار

شهردار

رئيس اتحاديه‌هاي مختلف

كارشناس رسانه

متخصص مديريت

كارشناس بين‌الملل

 

انتقال به نمونه‌ای از کتاب مکاسب (ترجمه موضوع‌شناسانه و سیستمی از روایت اول کتاب مکاسب)

این موضوع در کارگاه آموزشی یک واحدی (۱۶ ساعت) قابل ارائه است.

ثبت نام کارگاه فقه کاربردی + انتقال به انجمن بحث‌وگفتگو در مورد این موضوع

مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث:

دین‌شناسی ، تمدن اسلام ، توضیح المسائل تمدنی ، الگوی پیشرفت و توسعه اسلام ، فقه تمدنی ، اجتهاد سیستمی