فهرست مطالب

موضوع بحث

مسأله بحث

پیش فرض ها

فرضیه بحث

تبیین بحث

نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث

مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث

موضوع بحث

فقه کاربردی – « ابواب فقه تمدنی و نظام‌های تمدنی» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (مقاله اسلاید)

(نقشه راهی برای تدوین سیستمی و موضوع‌شناسانه فقه و کتب فقهی مانند شرح لمعه و مکاسب)

مسأله بحث

اگر بخواهیم نظرات دین را برای مقیاس کلان جهانی، به‌ صورت مواد برنامه‌ای ارائه کنیم و «توضیح المسائل تمدنی» داشته باشیم، این توضیح‌المسائل به چه محورها و عناوینی باید بپردازد؟ و چه فهرستی خواهد داشت؟

پیش فرض ها

فرضیه بحث

۱.  فهرست «توضیح المسائل تمدنی» براساس نقشه یک تمدن است.

۲. دسته‌بندی ابواب «فقه تمدنی» براساس سیستم‌ها و فرآیندهای تمدنی است.

(انتقال به اسلاید برخی مدل‌های موجود تقسیم‌بندی‌ ابواب فقه)

تبیین بحث

فقه موجود بیشتر فقهی فردی است و به وظائف اجتماعی و حکومتی کمتر پرداخته است و همچنین ساختاری برای در برگرفتن مسائل جدید ندارد، و ‌عنوان«مسائل مستحدثه» عنوانی حقیقی که جامع انواع مسائل مختلف باشد، نیست. لذا بایستی ساختاری برای فقه ارائه گردد که: اولاٌ مسائل مستحدثه به صورت منطقی درآن قرار گیرد و ثانیاً با بینشی آینده نگرانه، مسائل محتمل آینده را در خود جای دهد و ثالثا قابلیت در برگرفتن احکام تمدنی برای ساختن جامعه طبق نظر اسلام را داشته باشد.

اگر: تمدن‌سازی = ساختارسازی و نظام‌سازی شبكه‌ای

و نظام = مجموعۀ اجزاء مرتبط با يكديگر برای ايجاد يك هدف

و جوهره نظام و سیستم= روابط بين اجزاء

آنگاه نظام‌سازی = توليد ارتباطات تنظيم‌شده برای ايجاد يك برآيند = فرآيند سازی

در حقیقت نظام سازی یعنی: تعیین ورودی سیستم و تعیین خروجی سیستم و تعیین مرحلۀ پردازش (چه ارتباطاتی بین متغیرها صورت گیرد تا منجر به برآیند شود)؛ درنتیجه: «فرآيندها اصلی ‏ترين مؤلّفه در تمدن‏ سازی هستند»

تعریف فقه تمدنی

فقه تمدنی= تعیین حکم فعل مکلف در مقیاس جامعه‌سازی

فقه تمدنی= تعیین حکم ساختارها و فرآیندهای جامعه‌سازی (تعیین حکم وضعی نه فقط حکم تکلیفی، یعنی شرایط صحت و فساد ساختارها و فرآیندها)

فقه تمدنی= ارتقاء تعامل «تکلیفی فردی حقوقی» با گزاره‌های دین، به تعاملِ «ارشادی جمعی فرهنگی» (ورود گزاره‌های ارشادی و مستحبات و مکروهات در حیطه الزامِ فرهنگی و توسعه دائره مکلف فردی، به جمع مکلفین و به تمام فرآیندهای زندگی مکلفین)

روش اجرا:

دسته بندی های مختلف ابواب فقه، براساس الگوی نیازها انجام می‌گیرد.

هرباب فقهی = فرایند و جریانی لازم برای زندگی = پاسخ به یک نیاز

ساختارفقه تمدنی = دربردارندۀ نظام و فرایندهای کلان و خرد ادارۀ فرد و جامعه

فقه تمدنی = بیان کنندۀ نظام ها و فرایندهای تغذیه، مالکیت، کشاورزی (فرآیندهای تولیدی)، محیط ‌زیست، خانواده و ازدواج، جامعه‌سازی، سرمایه اجتماعی و …

برای ترجمه ابواب فقه موجود به ساختار فقه تمدن ساز، این مراحل بایستی طی گردد:

۱.      استخراج ارکان اصلی باب فقهی (سیستم پایه = حداقل قطعی)

۲.      بررسی هدف و نتیجه نهایی مطالب آن باب (با استفاده از آیات وروایات)

۳.      تشخیص روند حاکم بر آن باب (مراحل و سیر محتوائی)

۴.      تشخیص فرآیند باب

۵.      انتخاب عنوان نظام وسیستم

 توصیه: برای تحقق تمدن نوین اسلامی و تدوین الگوی پیشرفت اسلامی، پیگیری فقه تمدنی ضروری می نماید، لذا ساختار فقه نیز بایستی فراخور آن مهم، تدوین گردد. مناسب ترین ساختار برای فقه، ساختاری فرایندی برای فقه است که توانائی تولید سیستم های تمدنی را داشته باشد واولین قدم برای این کار، تبدیل ابواب فقه به زبان سیستم و نظام است.

پیشنهاد اولیه برای معادل‌سازی ابواب فقه به زبان فرآیندها:

ردیف باب فقهی معادل فرآیندی و سیستمی
۱ الاجتهاد و التقليد سیستم مشاوره و کارشناسی
۲ الطهارة سیستم بهداشتی (اعم از بهداشت بدن، روح، محیط، زنان، پس از مرگ)
۳ الصلاة سیستم عبادی فردی و جمعی/ مهارت تمرکز روحی و هم‌افزایی در جهت هدف
۴ الزكاة سیستم مالیاتی
۵ الخمس سیستم مددکاری اجتماعی
۶ الأنفال سیستم بهره‌وری منابع طبیعی
۷ الصوم سیستم عبادی/ مهارت مدیریت احساس
۸ الاعتكاف سیستم عبادی / مهارت خروج از روزمره‌گی و خلوت‌یابی
۹ الحج و العمرة سیستم عبادی فردی و جمعی بین‌المللی / مهارت بازسازی زندگی در مسیر هدف
۱۰ الجهاد سیستم دفاعی
۱۱ الأمر بالمعروف و النهی عن المنكر سیستم کنترل کیفیت اجتماعی
۱۲ البيع، المتاجر، المعاملات، المكاسب سیستم اقتصادی
۱۳ الدين، القرض سیستم مددکاری اجتماعی –  تأمین منابع
۱۴ الرهن سیستم اعتمادی‌سازی – ابزار انضباط در تعهدات
۱۵ المفلس سیستم مدیریت بحران اقتصادی
۱۶ الحجر سیستم کنترل و پیشگیری بحران رفتاری
۱۷ الضمان، الضمانات سیستم اعتماد‌سازی
۱۸ الحوالة سیستم نقل ‌وانتقال منابع
۱۹ الكفالة، الكفالات سیستم مدیریت جایگزین
۲۰ الصلح سیستم مدیریت بحران‌های اجتماعی
۲۱ الشركة سیستم تأمین منابع مالی / کارآفرینی
۲۲ المضاربة سیستم تأمین منابع مالی / کارآفرینی تجاری
۲۳ المزارعة سیستم تأمین منابع مالی / کارآفرینی تولید
۲۴ المساقاة سیستم تأمین منابع مالی / کارآفرینی نگهداری و رشد
۲۵ الوديعة سیستم اعتمادسازی
۲۶ العارية سیستم جایگزینی موقت
۲۷ الإجارة سیستم بهره‌برداری موقت از منابع
۲۸ الوكالة سیستم مدیریت جایگزین
۲۹ السكنى، الوقوف، الحبس، الصدقات سیستم کارسازی پایدار منابع
۳۰ الهدية، الهبة، الهبات سیستم بهینه‌سازی روابط اجتماعی
۳۱ السبق و الرماية سیستم ورزشی
۳۲ الوصية، الوصايا سیستم مدیریت جایگزین
۳۳ النكاح، الزواج سیستم خانوادگی
۳۴ الطلاق سیستم مدیریت بحران خانواده
۳۵ الخلع و المبارأة سیستم مدیریت بحران خانواده
۳۶ الظهار سیستم کنترل بحران خانواده
۳۷ الإيلاء سیستم کنترل بحران خانواده
۳۸ الكفارات سیستم جرائم و مجازات‌های حقوقی
۳۹ اللعان سیستم کنترل بحران خانواده
۴۰ العتق سیستم نگهداری اسراء جنگی
۴۱ التدبير حقوق اسراء جنگی
۴۲ المكاتبة، الكتابة حقوق اسراء جنگی
۴۳ الاستيلاد، أمهات الأولاد حقوق اسراء جنگی
۴۴ الإقرار سیستم مدیریت بحران‌های حقوقی
۴۵ الجعالة سیستم خدمات‌رسانی
۴۶ الإيمان سیستم تضمین رفتاری
۴۷ النذر، العهد سیستم تضمین رفتاری
۴۸ الصيد و الذباحة، الذبائح سیستم تأمین مواد غذایی / گوشتی
۴۹ الأطعمه و الأشربة سیستم تغذیه
۵۰ الغصب سیستم مدیریت بحران مالکیت
۵۱ الشفعة سیستم مدیریت شراکت
۵۲ إحياء الموات سیستم بهره‌وری منابع
۵۳ اللقطة سیستم مدیریت بحران مالکیت /  مجهول‌المالک‌ها
۵۴ الفرائض، المواريث، الإرث، الميراث سیستم مدیریت اموال خانواده / پایدارسازی منابع
۵۵ القضاء سیستم دادگستری
۵۶ الشهادات سیستم کشف و اثبات جرم
۵۷ الحدود و التعزيرات سیستم جرم و مجازات
۵۸ القصاص و الجنايات سیستم جرم و مجازات کیفری
۵۹ الديات سیستم جبران خسارت

نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث

تاثیر ایده فوق در فضای آموزش فقه:

براساس ایده فوق، آموزش فقه، نیازمند مباحث و مطالعات تکمیلی است؛ نمونه‌ای پیشنهادی برای موارد تکمیلی به شرح زیر است:

رديف موضوع اهداف يا محصول مورد انتظار لوازم و تداركات
۱. فلسفه فقه و حقوق توان توصيف و تحليل فقه از ديد كلان:

بتواند راجع به فقه اسلام، در كنفرانس بين‌المللی مطالعات حقوقی، سخنرانی به ‌همراه اسلايد و متنی كه در دست شنوندگان قرار مي‌گيرد، انجام دهد. ( شبهات وارد شده به اعتبار و كارآيی فقه را بشناسد و بتواند پاسخ بدهد.)

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

برگه فعاليت و طرح مسأله

برگزاری جلسه هم‌انديشی متخصصين

تدوين مقاله تفصيلی به‌همراه چكيده

توليد اسلايد

كارشناسان مربوطه

۲. منبع‌شناسی فقه توان توصيف و تحليل منابع فقه

بتواند در يك سمينار دانشجويی سرچشمه‌های استنباط معارف دين را به‌گونه‌ای توضيح دهد كه مخاطب، اعتبار و روايی استنباطات را نتيجه بگيرد. (شبهات وارد شده در مورد اعتبار اين منابع را با ذكر نمونه‌های عينی پاسخ بدهد)

ايضاً
۳. ادوار فقه و فقهاء، مكاتب فقهيی توان توصيف و تحليل تاريخ فقه و فقهاء به‌ گونه‌ای كه ویژگی‌های هر دوره و هر مكتب فقهی كه اعتباربخش به استنباط است، به‌ همراه كيفيت استفاده عملی از آن، در يك مقاله تخصصی ارائه شود. ايضاً
۴. آيات الاحكام/ قرآن و فقه بتواند ميزان نقش‌آفرينی قرآن در استنباط و قوانين فقهی را با ذكر نمونه‌های از هر باب، برای مخاطب محسوس نمايد ايضاً
۵. قواعد فقه/ روايات مبنايی بتواند راجع به كل فقه با ارائه يك روايت برای هر باب و تحليل آن، طوری سخن بگويد و بنويسيد كه در يك مطالعه تطبيقی با ريشه‌ها و سرچشمه‌های سيستم‌های حقوقی ديگر، انسجام و برتری سيستم حقوقی اسلام، برای مخاطب ملموس شود. ايضاً
۶. احكام تكليف/ بلوغ، احكام دوجنسي‌ها، تبديل جنسيت در موضوع‌شناسی: بتواند راجع به مراحل رشد جنسی و اختلالات جنسی و وضعيت فعلی جامعه از حيث جنسيت و مشكلات كسانی كه اختلالات جنسی دارند، در يك بحث و گفتگو، توصيف و تبيين مستند انجام دهد. ايضاً

دعوت از پزشكان مرتبط با اختلالات جنسی

اسلايدها و تصاوير مربوط به اختلالات جنسی و راه درمان

دعوت از چند بيمار و چند دوجنسی برای صحبت در مورد وضعيت و مشكلاتشان

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

۷. الاجتهاد و التقليد/ شيوه استنباط، شيوه تشخيص اعلميت بتواند روند استنباط يك حكم را قدم‌به‌قدم توصيف و شبيه‌سازی كند و نمودار آن را ترسيم نمايد و به شبهات در مورد استنباط پاسخ عينی بدهد.

با مقايسه روش‌های مختلف استنباط، قوت و ضعف هر روش را توصيف نمايد.

بتواند با مطالعه تطبيقی استنباط مراجع، شواهد اعلميت يك مرجع را به‌دست بياورد.

شبيه‌سازی عمليات استنباط توسط يك مجتهد

نمودار جريان استنباط (فلوچارت استنباط)

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

۸. كتاب الطهارة/ آلودگي‌شناسی، اخلاق محيط ‌زيست، الكل، شراب، محصولات خارجی در موضوع‌شناسی:‌ بتواند راجع به آلودگی‌ها در زندگی بشر و محيط زندگی و راجع به عوامل بحران‌ساز در زندگی فردی و اجتماعی، در يك بحث و گفتگو، توصيف و تبيين مستند انجام دهد.

بتواند راجع به الكل و مشتقات آن و موارد مصرف آن در صنايع بهداشتی، درمانی و غذايی اطلاعات مستند ارائه كند.

اسلايدهای آموزشي

متخصص محيط ‌زيست

متخصص عفوني

داروساز

متخصص صنايع غذايي

متخصص صنايع بهداشتی و آرايشي

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

۹. كتاب الطهارة/ آب‌شناسی، پاك‌كننده‌ها در موضوع‌شناسی: بتواند راجع به آب و منابع تامين آب‌شرب و سفره‌های زيرزمينی و بحران‌های تهديد‌كننده آنها و تفاوت آب‌ها، در يك بحث و گفتگو، توصيف و تبيين مستند انجام دهد.

بتواند راجع به كاركردهای خاك و آفتاب در زمينه گندزدايی اطلاعات معتبر ارائه كند.

اسلايدهای آموزشي

متخصص هيدرولوژيست (آب‌شناس)

متخصص كشاورزي

متخصص بهداشت

متخصص دارويي

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

۱۰. كتاب الطهارة/ مهارت آموزش وضوء، تيمم و غسل بتواند ترفندهای آموزش وضوء، غسل و تيمم را برای بچه‌ها و بزرگسالان، اجرا نمايد.

توليد چك ‌ليست كنترل عمل

اسلايدهای آموزشی

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

۱۱. كتاب الطهارة/ بهداشت اموات (تغسيل، تكفين، تدفين) مقايسه فرآيند تجهيز اموات در تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و اديان مختلف

توانايی مديريت تجهيز اموات عنداللزوم

ايضاً

بازديد از سالن تشريح، غسال‌خانه، و انجام عمليات تغسيل و تكفين

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

قوانين و فرهنگ تجهيز ميت در ملت‌ها و كشورهای مختلف

۱۲. كتاب الطهارة/ بهداشت زنان موضوع‌شناسی: بتواند راجع به عوارض جسمی زنان، علت بروز (يسألونك عن المحيض)، پروتكل بهداشتی آن (هم در عادت ماهانه، هم در زايمان)، شيوه تشخيص عادت‌ها و اختلال‌ها، در يك بحث و گفتگو، توصيف و تبيين مستند ارائه دهد.

بتواند پروتكل پيشنهادی اسلام برای بهداشت زنان را با موارد مشابه مقايسه و بررسی كند.

اسلايدهای آموزشی شبيه‌سازی شده

متخصص زنان و زايمان

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

اصول بهداشتی و طبی در ملت‌ها و كشورهای مختلف

۱۳. كتاب الصلوة/ مهارت آموزش نماز بتواند ترفندهای آموزش نماز (قرائت و اركان) را برای بچه‌ها و بزرگسالان، اجرا نمايد.

توليد چك‌ليست كنترل عمل

اسلايدهای آموزشي

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

۱۴. كتاب الصلوة/ مديريت توسعه نماز جمعه بتواند راجع به تاثيرات بزرگ نماز جمعه در افراد و در اجتماع، با ذكر شواهد و مستندات، در يك بحث و گفتگو، توصيف و تبيين ارائه كند.

بتواند نماز جمعه را با عبادت‌های جمعی ديگر و با عبادت‌های اديان ديگر مقايسه كند.

بتواند برای ارتقاء كيفيت و كميت نماز جمعه برنامه‌ريزی كند.

اسلايدهای آموزشي

دعوت از متوليان طرح و برنامه و اجرايی نماز جمعه

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

۱۵. كتاب الصلوة/ وقت و قبله‌شناسی، تعيين خط زوال و فجر بتواند عمليات قبله‌شناسی و تعيين وقت نماز را در جايی كه ابزار در اختيار ندارد انجام دهد و كار با ابزارهای مختلف در اين جهت را با توضيح و تحليل بلد باشد.

بررسی نحوه عمل رسانه در استناد به اوقات شرعی

بررسی ميزان احتياط لازم در اوقات شرعی

نحوه محاسبه وقت و قبله در هواپيما (بدون استفاده از رادار هواپيما و با استفاده از رادار)

بررسی طرح ايران برای نصف‌النهار مكه

كيفيت محاسبه تغيير ساعت در افق‌های مختلف

بررسی علت انتخاب مبدأ ساعت (ساعت ظهركوك و ساعت غروب كوك)

اسلايدهای آموزشي

متخصص نجوم

ابزارهای قبله‌يابی (از ابزارهای ساده اوليه گرفته تا نرم‌افزارهای مربوطه)

جداول محاسبات تقويم و اوقات شرعی

اردوی مشاهده فجر در ليالی معمولی و ليالی مقمره

بازديد از كابين خلبان و مشاهده عملكرد رادار هواپيما در تعيين قبله

نرم‌افزارهای ساعت‌ياب و جهت‌ياب

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

۱۶. كتاب الصلوة/ مهارت مديريت مسجد بتواند راجع به تاثيرات مسجد و نماز جماعت در افراد و در اجتماع، با ذكر شواهد و مستندات، در يك بحث و گفتگو، توصيف و تبيين ارائه كند.

بتواند نماز جماعت را با عبادت‌های جمعی ديگر و با عبادت‌های اديان ديگر مقايسه كند.

بتواند برای ارتقاء كيفيت و كميت مساجد و نماز‌های جماعت برنامه‌ريزی كند.

اسلايدهای آموزشی (از مساجد داخل و خارج و فعاليت‌های موجود و شبيه‌سازی مسجد مطلوب)

متوليان طرح و برنامه برای مساجد

ائمه جماعات موفق

روان‌شناسی مسجد

جامعه‌شناسی مسجد

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

بررسی انواع عبادتگاه‌ها و معابد در فرهنگ‌ها و مليت‌های مختلف

۱۷. كتاب الصلوة/ مكان مصلي [1]/ معماری اسلامي بتواند راجع به اصول معماری و معماری اسلامی هم در خانه‌ها و هم در شهرسازی، در يك بحث و گفتگو، توصيف و تبيين مستند ارائه دهد.

بتواند خصوصيات معماری اسلامی را با ديگر معماری‌ها مقايسه كند. بتواند الزامات طرح و برنامه برای شهرسازی را توضيح دهد.

اسلايدهای آموزشی (از معماری موجود و شبيه‌سازی معماری مطلوب)

متخصص معماری اسلامي

متخصص شهرسازي

چشم‌انداز شهر

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

قوانين و فرهنگ معماری در ملت‌ها و كشورهای مختلف

۱۸. كتاب الصلوة/ بحران‌شناسی محيط (صلوة آيات) بتواند راجع به حوادث طبيعت، در يك بحث و گفتگو، توصيف و تبيين مستند ارائه كند و آثار روانی و اجتماعی آن را تشريح نمايد.

بتواند عقلانيت موجود در تشريع نماز آيات را تبيين كند.

گفتگو راجع به پديده «سونامي» و طوفان‌های دريايی، آتشفشان، تگرگ‌های غيرمعمول، گرم‌شدن زمين

اسلايدهای آموزشی (بالخصوص از موارد كمتر مشاهده شده مانند بادهای سرخ و …)

شواهد و آمارها در تاثيرات روحی اجتماعی اين حوادث در ملت‌های مختلف

متخصص نجوم (تبيين خسوف و كسوف)

متخصص هواشناس (تبيين رعدوبرق‌ها، بادها و طوفان‌ها)

متخصص زمين‌شناس (تبيين زلزله‌ها)

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

سيستم عبادت در ملت‌ها و كشورهای مختلف

۱۹. كتاب الصوم/ رؤيت هلال بتواند راجع به تقويم قمری و ضوابط و كاركردهای آن، در يك بحث و گفتگو، توصيف و تبيين مستند انجام دهد.

بتواند تقويم قمری را با تقويم شمسی و ميلادی مقايسه كرده، برتری تقويم قمری را اثبات نمايد.

بتواند ضوابط يك رؤيت هلال موجه را تشريح كند و در عمل اجرا نمايد.

بتواند از لوازم و وسائل و نرم‌افزارهای رؤيت هلال و تعيين تقويم قمری استفاده كند.

منابع معتير در اخذ اطلاع نسبت به رؤيت هلال را بشناسد و بتواند هنگام لزوم ارتباط برقرار كند. (اشخاص و سايت‌ها و مراكز)

بتواند علت اختلاف رؤيت‌ها را (چه در داخل و چه در خارج) با ارائه شواهد و نقشه‌ها تبيين نمايد.

اسلايدهای آموزشي

متخصص نجوم

دوره تخصصی رؤيت هلال

ابزارهای رؤيت

نرم‌افزارهای محاسباتي

اردوی رؤيت هلال

ارتباط با مركز نجوم كشور

ارتباط با مركز نجوم قم

ارتباط با ستاد رؤيت هلال دفتر مقام معظم رهبري

مشاهده فرآيند اعلام اول ماه

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

۲۰. كتاب الصوم/ محاسبه فديه، كفاره، فطريه و كليه كفارات بتواند مبنای محاسبه كفارات را براساس قيمت‌های روز توضيح دهد و خود نيز استخراج كند.

بتواند به قيمت‌ها و آمار سبد خانوار و آمار تورم دسترسی موجه پيدا كند و قيمت محاسبه‌شده توسط خود را با ذكر شواهد، معتبر سازد.

بتواند برای كارسازی بهتر اين وجوه طرح و برنامه بدهد

اسلايدهای آموزشي

فيلم مصاحبه و رصد بازار

متخصص اقتصاد و آمار

متولی كارسازی اين وجوه (هم اشخاص، هم سازمان‌ها)

بازديد از مركز آمار و مركز تعيين قيمت‌ها و رصد بازار و مشاهده مكانيزم تعيين سطح قيمت‌ها و ميانگين‌ها

بازديد از مراكز كارسازی خيرات و مبرات و مشاهده فرآيند مصرف آنها (بالخصوص كميته امداد)

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

تمرينات خويشتن‌داری در ملت‌ها و كشورهای مختلف

۲۱. كتاب الزكاة/ محاسبه زكات بتواند فلسفه زكات را براساس معادلات اقتصادی و فرآيندهای روحی و اجتماعی توضيح دهد.

تفاوت زكات با ديگر وجوه ماخوذه از افراد مانند ماليات را تشريح كند.

ادبيات ماليات و سيستم‌های مالياتی را بشناسد و با هم مقايسه كند.

بتواند زكات يك نفر يا يك سازمان را محاسبه كند.

اسلايدهای آموزشی

متخصص اقتصادی

متخصص مالياتی

گفتگو با چند كشاورز در محصولات مختلف (ملموس شدن حس آنها از زكات و محاسبه و شيوه پرداخت و مشكلات آن)

نرم‌افزار محاسبه زكات

بازديد از ستاد زكات و فرآيند جمع‌آوری و كارسازی وجوه

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

قوانين مالياتی در ملت‌ها و كشورهای مختلف

۲۲. كتاب الخمس/ محاسبه خمس، بحث معادن و انفال‌شناسی ايضاً (مانند زكات)

جايگاه انفال را در سيستم اقتصادی اسلام تبيين كند.

كاربردهای خمس برای گنج، غوص و معدن را در جامعه امروزی ملموس نمايد.

اسلايدهای آموزشی

متخصص اقتصادی و مالياتی

متخصص آثار باستانی (برای گنج و زيرخاكی‌ها)

متخصص معدن

گفتگو با صيادهای جواهرات

آمار موجود موجه در مورد ميزان گنج‌ها،‌ جواهرات زيردريايی، معادن

متخصص محيط‌زيست (بحث انفال) و آمار مربوطه و كيفيت بهره‌برداری فعلی از انفال

متخصص تاريخ (نقشه‌ها و شواهد مربوط به اراضی مفتوحه و بررسی وضعيت فعلی آنها)

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

۲۳. كتاب الحج/ برنامه عملياتی حج (چك‌ليست اعمال) بتواند عمليات قدم‌به‌قدم حج و عمره را در يك چك‌ليست با ملاحظه احكام و اسرار و معارف تدوين نمايد و اجرا كند.

بتواند راجع به تاثيرات حج و عمره در افراد و در اجتماع، با ذكر شواهد و مستندات، در يك بحث و گفتگو، توصيف و تبيين ارائه كند.

بتواند حج را با عبادت‌های جمعی ديگر و با عبادت‌های اديان ديگر مقايسه كند.

بتواند برای ارتقاء كيفيت و كميت حج، ادبيات برنامه‌ريزی را ارائه كند.

اسلايدهای آموزشي

شبيه‌سازی سفر حج و عمره

متوليان آموزشی و اجرايی حج

نرم‌افزارهای مرتبط با حج و عمره

مديران و روحانيون برتر كاروان‌ها

تحليل مشكلات و ناهنجاری‌ها

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

عبادت‌های جمعی در ملت‌ها و كشورهای مختلف

۲۴. كتاب الجهاد/ پروتكل جنگ و دفاع، حقوق اسيران جنگی، جهانگردان، صلح‌نامه‌‌ها، جزيه و خراج‌ها، روابط بين‌الملل، پناهندگی بتواند نظام جنگ و دفاع اسلام را با ديگر مدل‌ها در يك مطالعه تطبيقی، تحليل كند.

بتواند پروتكل‌های بين‌المللی جنگ و دفاع را نقد كند.

بتواند كنوانسيون حقوق اسيران جنگی را نقد كند.

بتواند مشكلات و ناهنجاری‌های حاصل را جنگ را به‌ترتيب اولويت فهرست كرده، راه حل مناسب موجّه ارائه كند.

پروتكل حمايت از جهانگردان را تدوين كند.

حقوق روابط بين‌الملل براساس نگرش اسلام را تدوين كرده با موارد مشابه مقايسه كند.

قالب و الگوی صلح‌نامه ميان دو كشور، توليد نمايد.

فلسفه جزيه و خراج را تبيين كند و با موارد مشابه در تمدن‌ها و ملت‌های ديگر مقايسه كند.

مشكلات پناهندگان و علت پناهنده شدن و فرآيند‌های مختلف پناهندگی را تشريح نمايد.

اسلايدهای آموزشی

نقشه‌های تاريخی

اسناد تاريخی جنگ و صلح و خراج

كارشناس نظامی

كارشناس اسناد

كارشناس روابط بين‌الملل

كارشناس جهانگردی

نرم‌افزارهای جغرافيای جهان اسلام و تاريخ

نرم‌افزار نظام دفاعی اسلام

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

قوانين جنگ و دفاع در ملت‌ها و كشورهای مختلف

۲۵. كتاب الامربالمعروف و النهي‌عن‌‌المنكر/ برنامه اجرايی، سيستم مديريت كلان اجتماعی بتواند امربمعروف و نهي‌ازمنكر را در قالب «سيستم كنترل كيفيت اجتماعی» تبيين كند.

مشكلات و معضلات اجرايی امربمعروف و نهي‌ازمنكر را بشناسد و راه‌حل داشته باشد.

برنامه عملياتی برای تحقق امربمعروف و نهي‌ازمنكر در سطوح خانوادگی، فاميلی، سازمانی و اجتماعی و بين‌المللی بدهد.

سيستم حكومت و حاكميت براساس نگرش اسلام را با سيستم‌های مشابه، در يك مطالعه تطبيقی، تحليل كند.

اسلايدهای آموزشي

كارشناس ستاد امربمعروف و نهي‌ازمنكر

گفتگو با مجريان و كسانی كه در صحنه هستند.

بازديد از مراكز تخلفات و جرائم (اعم از صحنه جرم و تخلف و زندان‌ها و مراكز بازپروری و مشاهده عاقبت تخلفات)

مشاهده فرآيند يك تصميم‌گيری در كلان حكومت

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

قوانين حكومت و حاكميت در ملت‌ها و كشورهای مختلف

۲۶. كتاب‌الامربالمعروف/ استخاره بتواند افراد را به‌سوی مشاوره و تفكر روشمند سوق بدهد. (برنامه قدم‌به‌قدم انجام يك تفكر و مشاوره صحيح را عرضه كند.)

بتواند با روش موجّه استخاره بگيرد و نتيجه معتبر و نه برداشت حدسی عرضه كند.

مشكلات و ناهنجاري‌های فضای استخاره را بشناسد و راه حل داشته باشد.

اسلايدهای آموزشی

كارشناس مشاوره

كارشناس تفكر و تصحيح روش تفكر

قواعد استخاره با تسبيح

تفسير آيات اول صفحات قرآن

استخاره‌های عجيب در تاريخ

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

عملكردهای تكميلی تصميم‌سازانه در فرهنگ‌ها و ملت‌های مختلف

۲۷. كتاب القضاء و الشهادات/ مهارت برگزاری جلسات حكميت، قاضی تحكيم، استشهادخواستن، جستجوی بينه، قسم دادن، ترفندهای مجرمين، ترفندهای بازرسين، هيئت منصفه بتواند در يك جلسه حكميت، شواهد و قرائن لازم برای تشخيص موضوع و حكم را رديابی كرده، مستند سازد. (شيوه اخذ اطلاعات از شاكی و متهم و ترفندهای آنان در اخفاء و انحراف اطلاعات را بشناسد.)

بتواند پيش‌نويس شكايت‌نامه محكمه‌پسند را بنويسد.

بتواند پيش‌نويس يك دفاعيه محكمه‌پسند را بنويسد.

بتواند با قاضی دادگاه در كيفيت برگزاری دادگاه گفتگو كند.

بتواند سيستم قضايی و دادرسی اسلام را با سيستم‌های ديگر مقايسه كند.

بتواند اصطلاحات سيستم قضايی را برای ديگران تشريح كند.

اسلايدهای آموزشي

كارشناس امور قضايی و دادگستری

چند قاضی و وكيل (بررسی مشكلات و معضلات)

بازديد از فرآيند دادرسی (از تنظيم شكوائيه تا صدور حكم)

بازديد از نحوه اجرای احكام در مراكز مربوطه (بازداشتگاه‌ها و ..)

مركز آموزش قضات

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

قوانين دادرسی در ملت‌ها و كشورهای مختلف

۲۸. كتاب الوقف/ مهارت تدوين وقف‌نامه، بررسی پرونده های قضايی بتواند يك وقف‌نامه بنويسيد و تمام مشكلات احتمالی را در بندها و شروط آن پيش‌بينی و پيش‌گيری نمايد.

بتواند برای يك «وقف‌ برتر» به واقفين متقاضی،‌ برای تعيين اينكه «چه چيزی برای چه كسانی و برای چه مصرفی و به چه نحوه» وقف شود تا وقف برتر باشد مشاوره بدهند. (شناخت مقتضيات اجتماعی با ديد آينده‌نگری، اولويت‌بندی نيازها)

اسلايدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

كارشناس اوقاف

گفتگو با واقفين

كارشناس قضايی

كارشناس ثبت

بررسی تاريخ و عملكرد نهادهای مشابه وقف در كشورها و مليت‌های ديگر

۲۹. كتاب العطيه/ مهارت جريان‌دادن به خيرات و مبرات موارد مذكور در قسمت كفارات

تطابق سيستم‌های كمك مردمی در اسلام با سيستم‌های مشابه در جهان

موارد مذكور در قسمت كفارات

بررسی تاريخ و عملكرد بنيادهای خيريه در كشورهای مختلف

۳۰. كتاب المتاجر/ سيستم‌های پولی (بانك، بورس، ربا، مؤسسات اعتباری، كارت‌های اعتباری، ماليات، انواع معاملات جديد، معاملات بين‌المللی، اوراق قرضه، تورم و محاسبه اثر آن، و ..) بتواند بانك، بورس، سيستم‌های مالی و …را در يك بحث و گفتگو، به‌صورت مستند تبيين كند.

بتواند ادبيات رايج در فضای سيستم‌های پولی را برای ديگران تشريح كند.

بتواند نحوه محاسبه سود، محاسبه ماليات، محاسبه تورم را تشريح كند.

سيستم‌های مالی موجود دنيا را با سيستم مالی اسلام مقايسه كند.

بتواند روش سرمايه‌گذاری و عمل در بازار بورس را توضيح دهد و عقدنامه‌های بورس را ارزيابی كند.

بتواند ادبيات اسناد معاملات بين‌الملل را با مفاهيم فقهی بازنويسی كند و نوع معامله را تشخيص دهد.

مشكلات و ناهنجاری‌های سيستم‌های مالی رايج را بشناسد و راه پيشگيری ارائه كند.

چگونگی تأسيس يك مؤسسه اعتباری يا بانك خصوصی را تشريح كند.

ترفندهای مشتريان بانك برای اخذ تسهيلات را با ذكر شواهد تبيين كند.

چگونگی تعيين ارزش پول و تعيين نرخ‌های برابری ارزها با هم را توضيح دهد.

بتواند سياست‌های پولی را تشخيص دهد و آثار آنها را پيش‌بينی كند

اسلايدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

كارشناس بانكداری

كارشناس اقتصاد خرد و كلان

كارشناس بورس

كارشناس دارايی

كارشناس اقتصاد بين‌الملل

بازديد از مراكز توليد كارت‌های اعتباری و دست‌يابی به نحوه عملكرد آنها

بازديد از مركز معاملات كلان اقتصادی و مشاهده ارقام و نحوه تبادل

بازديد از فرآيند حل‌وفصل دعاوی بانكی، اعتباری و مالياتی

بازديد از خزانه‌داری كل و مخازن انباشت پول و طلا

بازديد از چاپ‌خانه اسكناس و ضرب سكه

بازديد از نقاط مبدأ تعيين ارزش ارز و طلا و كيفيت عملكرد آنها

بازديد از وزارت اقتصاد و دارايی، بانك مركزی

قالب و نمونه اسناد معاملات داخلی و بين‌المللی در تمام حوزه‌های مالی

۳۱. كتاب الاجارة، المضاربة، المساقاة، المزارعة، الدين، الرهن، الضمان، الحوالة، الكفالة، الصلح، الشركة، الوديعة، العارية، الوكالة، الكفالة، الشفعة، الاقرار (كليه كتب معاملات)، سرقفلی، قولنامه، تفاهم‌نامه و تعهد‌نامه، بيمه بتواند برای هر يك از عقود و ايقاعات، سند شرعی مطابق با قوانين رسمی تنظيم كند و در هر كدام اختلافات احتمالی را پيش‌بينی و تكميل شروط و بندهای سند، پيش‌گيری نمايد.

بتواند پرونده‌های قضايی مربوط به معاملات را بفهمد و نقاط ابهام احتمالی را تشخيص دهد.

بتواند به‌عنوان تمرين، پرونده‌های مختومه دادگستری را، از ابتدا بررسی و حكم صادر نمايد.

بتواند برای مشكلات مردم و تصميم‌های آنها كه مربوط به امور مالی و مبادله‌ای و ايجاد تضمين است، تصميم‌سازی كند. (مثلا انواع بيمه و چگونه از بيمه بهترين استفاده شود را بشناسد.)

اسلايدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

بازديد از دادگاه‌های مربوطه

كارشناس بنگاه معاملات مسكن

وكيل متخصص در عقود مربوطه

كارشناس بيمه

كارشناس ثبت

كارشناس بانك كشاورزی و تعاونی‌های كشاورزی

آمار هر يك از عقود مذكور، آمار پرونده‌ها در مشكلات هر يك از عقود

قوانين مبادله‌ای در ملت‌ها و كشورهای مختلف

۳۲. سيستم اقتصادی اسلام

(چرخه اقتصادی و متغيرهای مرتبط مانند:

صنايع توليدی، سيستم توزيع، مصرف، واردات، صادرات،‌ گمرك، تعرفه‌ها، انبارداری و…)

بتواند ادبيات و اصطلاحات اقتصاد خرد و كلان را توضيح دهد.

بتواند تحليل‌های اقتصادی را تبيين كند.

بتواند فرآيندهای يك سيستم اقتصادی را ترسيم كند.

بتواند سيستم اقتصادی اسلام را در يك بحث و گفتگو، به‌صورت مستند تبيين كند.

بتواند سيستم اقتصادی اسلام را با سيستم‌های بشری مقايسه كند.

اسلايدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

كارشناس اقتصاد خرد و كلان و اقتصاد بين‌الملل

تحليل‌گرهای اقتصادی

مناظره ميان تحليل‌گرهای اقتصادی

كارشناس اقتصاد اسلامی

كارشناس گمرك (بازديد از گمرك)

بازديد از انبارهای ذخيره استراتژيك

كارشناس حمل‌ونقل

كارشناس حمايت از مصرف‌كننده

كارشناس واردات و صادرات

۳۳. كتاب النكاح/ عقدخوانی و ملاحظه دقيق شرابط، بررسی پرونده های قضايی، حجاب و پوشش، كنوانسيون حقوق زنان، مشكلات مهريه، عيوب نكاح بتواند مشاور تشكيل يك زندگی با ثبات و با محبت براساس نگرش اسلام باشد.

بتواند سيستم تشكيل خانواده و خانواده‌داری در اسلام را با سيستم‌های مشابه بشری مقايسه كند.

بتواند بحران‌های خانواده در دنيا و در كشور را با ارائه مستندات فهرست كند و اولويت‌بندی نمايد.

حقوق و قوانين رسمی مربوط به عقد كردن را بشناسد.

مشكلات پديدآمده در عقدها و زندگی‌ها را بشناسد و بتواند با شواهد تبيين كند.

بتواند در مجلس تعيين مهريه و شروط، وضعيت دو طرف را هوشيارانه ارزيابی كند و ابهامات احتمالی را برطرف نمايد و مشكلات آينده را پيشگيری كند و فرهنگ مهرالسنة را ايجاد نمايد.

بتواند در مجلس عقد، مراسم عقد كردن را به‌ طور صحيح شرعی و براساس عرف متشرعه برگزار كند. و موارد دارای انحراف از شرع را مديريت نمايد.

بتواند عقدنامه شرعی، قانونی، عاطفی كه راهنمای زندگی مشترك باشد بنويسد.

آداب و قواعد محضردارها را بشناسد و راهنمای زوجين برای ثبت ازدواج باشد.

بتواند پرونده‌های قضايی را بفهمد و تحليل كند.

بتواند جريان «فمينيسم» را تحليل و نقد كند. و اسناد بين‌المللی مربوطه را نقادی و بازسازی نمايد.

بتواند قانون و فرهنگ اسلام در «پوشش و حجاب» را هم برای مردان و هم برای زنان،‌ به‌عنوان يك مدل پوششی دارای عقلانيت و كارآمدی، به ‌طور مستند تبيين نمايد.

اسلايدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

كارشناس محضردار

كارشناس دادگستری

قاضی و وكيل دعاوی خانواده

پرونده‌های قضايی مربوطه

مشاور حرفه‌ای خانواده

آماده‌سازی بسته مستندات و عملكرد برای نمايش و ارائه در مجلس تعيين مهريه و تعيين شروط

كارشناس تالار عروسی

كارشناس اورژانس اجتماعي

كارشناس بهزيستی و كانون اصلاح و تربيت

بازديد از زنداني‌های مربوط به خانواده

نقد و بررسی فيلم‌ها و كتاب‌های مربوط به خانواده (رمان‌ها، سريال‌ها و …)

مصاحبه‌های انجام شده با زنان بی‌حجاب و بدحجاب (در مورد علت انتخاب چنين پوششی)

مصاحبه‌های انجام شده با مردانی كه در اثر ديدن چنين زنانی، اختلال‌های رفتاری پيدا كرده‌اند.

وضعيت و تاريخ پوشش و انواع لباس‌ها

بررسی وضعيت و سرنخ‌های توليد و طراحی لباس‌ها

قوانين ازدواج در ملت‌ها و كشورهای مختلف

۳۴. كتاب النكاح/ محاسبه و ترسيم شجره‌نامه مَحرم‌ها و نامحرم‌ها، حل ‌وفصل مشكلات حضانت بتواند نسب‌ها و شجره‌نامه‌ها را تشخيص بدهد و بنويسد و موارد محرميت و عدم‌ جواز ازدواج را (هم در نسب و هم در رضاع) مشخص كند.

بتواند قانون حضانت در اسلام را تبيين نمايد و با قوانين مشابه بشری مقايسه كند

بتواند برای مشكلاتی كه در اختلافات حضانت و رضاع پيش مي‌آيد راه‌حل بدهد.

بتواند برای ايجاد محرميت در فاميل راه‌ چاره بدهد به‌ طوری كه مشكلات بعدی حاصل نشود.

اسلايدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

نسب‌نامه‌ها و شجره‌نامه‌ها

پرونده‌های حضانت

پرونده‌های رضاع

كارشناس تغذيه (تأثير شير در نوزاد)

قوانين حضانت و محرميت در ملت‌ها و كشورهای مختلف

۳۵. كتاب النكاح/ تدبير منزل، الگوی مصرف و اسراف بتواند برای يك زندگی سالم، برنامه راهبردی، برنامه ماهانه و برنامه هفتگی بدهد.

بتواند چگونگی ارتباط بهينه گفتاری، رفتاری زوجين را برای متقاضيان تشريح كند و دستورالعمل اجرايی و تمرينی بدهد.

بتواند راهبردهای مديريت هزينه و مديريت زمان و انرژی را در قالب دستورالعمل‌ها تبيين كند.

بتواند برنامه راهبردی اسلام برای يك خانواده سالم را با برنامه‌های مشابه مقايسه كند.

اسلايدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

كارشناس و مشاوره خانواده

پرونده‌های طلاق

شركت در جلسات حل اختلاف

كارشناس اقتصاد خانواده

كارشناس انرژی

بازديد از مراكزی كه تجمع ميزان مصرف در آنها، اهميت برنامه‌ برای مصرف را محسوس مي‌كند.

برنامه‌های زندگی در فرهنگ‌های مختلف

۳۶. كتاب الطلاق/ تنظيم سند طلاق، بررسی پرونده های قضايی بتواند براساس شرع و مطابق با مواد قانون، طلاق جاری كند به‌طوری كه حقوق طرفين استيفاء شود و اختلافات احتمالی بعدی پيشگيری گردد.

بتواند مشكلات طلاق‌های جاری شده را تشخيص داده و راه‌حل بدهد.

بتواند سيستم قانونی‌ای كه در اسلام برای طلاق تعيين شده است را با ذكر شواهد و مستندات، تبيين كند و با سيستم‌های مشابه بشری مقايسه نمايد.

اسلايدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

محضردار ازدواج طلاق

وكيل امور خانواده

قاضی شعبه خانواده

بازديد از جلسات طلاق در دادگستری

بازديد از جلسات حل‌اختلاف

پرونده‌های قضايی مربوطه

قوانين طلاق در ملت‌ها و كشورهای مختلف

۳۷. كتاب الصلح/ مهارت برقراری مصالحه بتواند برای طرفين اختلاف، راجع به مصالحه، طوری توضيح بدهد كه طرفين راغب به مصالحه شوند بدون اينكه حقی ناديده گرفته شود و تضييع شود.

راهبردهای مصالحه را بشناسد و بتواند در اختلافات اجرا نمايد.

بتواند مصالحه‌نامه‌ای بنويسد كه از اختلافات احتمالی آينده پيشگيری شود.

اسلايدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

كارشناس حل اختلاف

بازديد از جلسات حل اختلاف

مصالحه‌نامه‌ها

كارشناس مشاوره

پرونده‌های صلح

۳۸. كتاب الوصية/ مهارت تدوين وصيت‌نامه بتواند راجع به اهميت وصيت‌نامه‌نگاری طوری صحبت كند كه مخاطبين اقدام به تنظيم وصيت‌نامه كنند.

بتواند وصيت‌نامه‌ای بنويسد كه جمع بين حقوق تمام اطراف مرتبط با موصی شود.

بتواند وصيت‌نامه معرفتی تنظيم كند.

ترفندهای وصيت‌های جانبدارانه را بشناسد و در تنظيم وصيت‌نامه‌ها، پيشگيری‌های لازم را بنمايد.

مشكلات وصيت‌نامه‌های تنظيم شده را بشناسد و بتواند راه‌حل بدهد

قالب وصيت‌نامه آماده برای متقاضيان داشته باشد. (به‌همراه راهنمای تكميل وصيت‌نامه)

بتواند عقلانيت قانون وصيت در اسلام را تبيين كند و با قوانين مشابه بشری مقايسه نمايد.

اسلايدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

پرونده‌های مربوط به وصيت

كارشناس دادگستری

كارشناس ثبت

بررسی انواع قالب وصيت‌نامه‌های موجود

بررسی محتوای وصيت‌نامه‌های فاخر و وصيت‌نامه‌های خاص معرفتی و مالی

قوانين وصيت در ملت‌ها و كشورهای مختلف

۳۹. كتاب الصيد و الذباحة/ مهارت مديريت صيد و ذبح، حقوق حيوانات، كشتارگاه‌ها حداقل يكبار ذبح را تجربه كند. (هم در گوسفند هم در مرغ)

بتواند ناظر بر ذبح باشد و برای كسی كه تا به حال ذبح نكرده است جزئيات اجرايی را (هم واجبات هم مستحبات و مكروهات) در عمل تشريح كند. (در گاو، گوسفند، شتر، شترمرغ، مرغ، كبك، كبوتر، گنجشك، مرغابی)

مشكلات احتمالی ذبح را بشناسد و بتواند از بروز آنها پيشگيری كند.

قسمت‌های حرام و غيرماكول در مذبوح (تمام انواع مذبوحات) به‌ دقت بشناسد و بتواند برای ديگران تشريح كند.

فرآيند ذبح و آلايش در كشتارگاه‌ها را بشناسد و نقد و بررسی كند.

بتواند حقوق حيوانات در اسلام را در يك بحث و گفتگو، با مستندات، تبيين كند و با موارد مشابه بشری مقايسه نمايد.

وضعيت شكار و شكارچيان را در دنيای امروز و كشور تشريح كند و گستردگی و اهميت رسيدگی به آن را ملموس نمايد و شيوه‌های مختلف شكار را توصيف كند.

مشكلات شكار را بشناسد و راه‌حل بدهد. (در حيطه مرتبط با فقه و اخلاق)

وضعيت شيلات و صيد را در دنيای امروز و كشور تشريح كند و شيوه‌های مختلف صيد را توضيح دهد.

مشكلات صيد را بشناسد و راه‌حل بدهد.

اسلايدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

دام‌پزشك و كارشناس تغذيه

گاودار

مرغ‌دار

پرورش‌دهنده شترمرغ، كبك، مرغابی

بازديد از كشتارگاه و انجام ذبح

كارشناس كشتارگاه دام و طيور

كارشناس شكار

كارشناس حفاظت از محيط زيست و جنگل بانی و حفاظت از حيات وحش

بررسی فضای فعلی شكار در دنيا و كشور

كارشناس شيلات و صيد

كارشناس پرورش ميگو

كارشناس حيوانات دريايی

۴۰. كتاب الاطعمة و الاشربة/ مهارت مديريت غذا و سلامت، طب اسلامی، سوق‌المسلمين، صنايع غذايی شاخص‌های يك برنامه غذايی سالم و بهينه را بشناسد و بتواند برای خانواده برنامه غذايی مطلوب، با مستندات پيشنهاد كند.

سيستم صنايع غذايی و فرآيند توليد غذاها را (اعم از نوشيدنی‌ها، افزودنی‌ها، خوردنی‌ها، نگهدارنده‌ها) بشناسد و بتواند مسير صحيح را تشخيص بدهد.

عملكرد غذا در بدن را بتواند توضيح دهد.

بتواند تأثير غذا بر روح و روان را با ذكر مستندات تبيين كند.

خصوصيات غذاها را بشناسد و بتواند برای ناراحتي‌ها و بيماری‌ها، رژيم غذايی مورد نظر اسلام را با ذكر مستندات پزشكی پيشنهاد كند.

بازار مواد غذايی جهانی و كشوری و معادلات حاكم بر آن را بشناسد و راهبردها و راهكارهای لازم برای تهيه سبد خانوار را پيشنهاد كند.

بتواند با يك تحقيق پيمايشی، قاعده «سوق المسلمين» را بازخوانی و مستندسازی نمايد.

صنعت بسته‌بندی و تاثير آن بر مواد غذايی را بشناسد.

بتواند مارك‌های معتبر مواد غذايی را با مستندات بيان كند.

كالاهای توليد دشمنان اسلام را بشناسد و بتواند برای مردم، كالای جايگزين پيشنهاد كند.

بتواند فرهنگ تغذيه در اسلام را با موارد مشابه مقايسه كند.

معادلات كلی طب را بشناسد و بتواند توضيحات يك طبيب را درك كند و به ‌زبان خود بازگو نمايد.

طب‌های جايگزين و مكمل (مانند طب سوزنی، طب فشاری، آب درمانی، انرژی‌درمانی، سنگ‌درمانی، رنگ‌درمانی و …) را بشناسد و بتواند در مورد آنها توضيح مستند بدهد.

بتواند معادلات كلی طب اسلامی را با طب سلولی و طب‌های جايگزين و تكميلی مقايسه و مستند سازد.

بتواند براساس راهبردهای اسلام، بندهای برنامه‌ای برای برنامه‌های توسعه ارائه دهد.

اسلايدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

كارشناس صنايع غذايی

متخصص تغذيه

كارشناس گياه‌شناس

كارشناس كشاورزی

كارشناس طب سنتی

كارشناس طب چينی

كارشناس طب‌های مكمل و جايگزين

كارشناس بازار مواد غذايی (مواد غذايی طبيعی و مواد غذايی فرآوری شده)

كارشناس بسته‌بندی

صهيونيزم‌شناس

كارشناس جامعه‌شناس و آمار برای انجام تحقيق در مورد قاعده «سوق المسلمين»

بازديد از صنايع مختلف غذايی

بازديد از مراكز درمان‌های مكمل

بازديد از مراكز تحقيقاتی درمانی و تغذيه‌ای

بازديد از مراكز آموزشی درمانی و تغذيه‌اي

فرهنگ‌ها و برنامه‌های تغذيه در تمدن‌ها و ملت‌های مختلف

۴۱. كتاب اللقطة/ مديريت اموال متروكه و مفقوده بتواند قانون شرعی را برای اموال گمشده و متروكه، در حجم خُرد و كلان اجرايی نمايد و به قسمت‌های مربوط به اموال مفقوده، مشاوره حقوقی بدهد.

سيستم‌های مختلف برای مديريت اموال مفقوده و متروكه را بشناسد و قوانين اسلام را با آنها مورد بررسی تطبيقی قرار دهد.

مشكلات رتق ‌وفتق اموال گمشده و متروكه را بشناسد و راه حل بدهد.

بتواند طرح درس آموزش فعال را در مورد  نحوه رفتار در هنگام يافتن اشياء و افراد گمشده و متروكه بنويسد.

اسلايدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

كارشناس حقوقی اموال متروكه

كارمند با سابقه قسمت اموال و افراد گمشده

پرونده‌‌های قضايی مربوطه

سيستم‌های مختلف مديريت اموال مفقوده در فرهنگ‌ها و ملت‌های مختلف

۴۲. كتاب السبق و الرماية/ ورزش، ورزش قهرمانی در موضوع‌شناسی، رشته‌های مختلف ورزشی را بشناسد و بتواند شاخص اصلی هر كدام را به صورت توضيح مبتنی بر فيزيك  و مكانيك بدن ارائه كند.

تاثير هر يك از ورزش‌ها در روحيه فرد را با ذكر مستندات تبيين كند.

بتواند فضای هواداری و علل شكل‌گيری آن و تاثير آن بر ورزش و اهداف آن با مستندات تبيين كند.

بتواند فلسفه شرط‌ بندی و تأثير آن در امور به ‌طرر كلی و ورزش به‌ طور خاص، و علت حرمت در اكثر و جواز در برخی موارد را تشريح نمايد.

اسلايدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

كارشناس تربيت‌بدني

كارشناس باشگاه‌داری

تجربيات خبرنگار ورزشی

كارشناس ورزش بين‌المللی

كارشناس شرط ‌بندی در مسابقات اسب‌سواری و تيراندازی و ديگر مسابقات مجاز و غيرمجاز (فضای شرط‌ بندی‌ها محسوس شود)

فرهنگ مسابقات در ملل ديگر

۴۳. كتاب الارث/ مهارت محاسبه ارث، بررسی پرونده های قضايی بتواند سهم الارث را در انواع مختلف آن محاسبه كند و كيفيت افراز سهم‌ها را تعيين نمايد.

بتواند برای سهم‌بران، نحوه سهم‌‌بری را با فلسفه آن توضيح دهد.

بتواند در مواردی كه اشتباهاتی رخ داده است، اشتباه را تشخيص دهد و راه‌حل بدهد.

بتواند وصيت‌نامه‌های پيچيده را تحليل كند و سهم‌الارث هر كس را تعيين نمايد.

بتواند سيستم ارث‌بری اسلام را با سيستم‌های مشابه مقايسه كند.

اسلايدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

پرونده‌های قضايي

وصيت‌نامه‌های خاص

قوانين ارث در فرهنگ و ملل ديگر

وكيل و قاضی مرتبط با چنين پرونده‌هايی

۴۴. كتاب الحدود و القصاص و الديات/ بررسی پرونده های قضايی، جرم‌شناسی، زندان‌شناسی، مسئوليت كيفری پزشكان بتواند جُرم را تشخيص دهد و مجازات تعيين‌شده در شرع را توصيف كند.

بتواند چگونگی اجرای حد و تعزير را با جزئيات تشريح نمايد.

بتواند فلسفه جرم و جزا را در حقوق اسلام تبيين كند.

بتواند سيستم جرم‌ وجزا در اسلام را با سيستم‌های مشابه مقايسه كند.

بتواند راجع به زندان و انواع و مراتب آن و مشكلات و مسائل آن و تاثيرات آن، به‌طور مستند، در يك بحث‌ وگفتگو شركت كند و دستورالعمل‌های اسلام را برای زندان و زندانی تشريح نمايد.

جرائم خاص را بشناسد و علل بروز آنها و نحوه برخورد و پيشگيری از آنها را توضيح دهد.

ترفندهای مجرمان برای فرار از مجازات را بشناسد.

بتواند راهبردهای رسانه‌ای برای تحقق «فليشهد عذابهما طائفه من المومنين» را تعريف كند و به‌ طور كلی، نحوه عملكرد اطلاع‌رسانی در مورد مجازات‌ها را اصلاح و ارتقاء بدهد.

اسلايدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

كارشناس جرم و جزا

وكيل و قاضی بخش حدود

كارشناس، مدير و كارمند زندان

كارشناس بازجويی

كارشناس اداره آگاهی

كارشناس اداره بيمه

كارشناس تخلفات خاص (مانند تخلفات پزشكان،‌ مديران، نيروهای خدماتی، تخلفات ساختمانی و …)

سيستم‌های جزايی فرهنگ و ملل ديگر

بازديد از زندان

بازديد از نحوه اجرای حدود

كارشناس رسانه

گفتگو با زندانيان جرائم مذكور

گفتگو با خانواده اين زندانيان

۴۵. مكاسب محرمه و محرمات/ موسيقی، مجسمه‌سازی، نقاشی، شطرنج و قمار، رشوه، احتكار، مفاسد اقتصادی، درآمدهای نامشروع، ربا، سحر، كتب‌ ضاله، مواد مخدر بتواند موضوع مورد نظر را با ذكر مستندات، در يك بحث و گفتگو تبيين كند و با كارشناسان هم‌صحبت شود.

بتواند فلسفه تحريم موارد مورد نظر را تشريح كند. (بتواند مضرات و ناهنجاری‌های به‌وجود آمده در اثر اين موارد را با ذكر مستندات ارائه كند.)

بتواند جايگزين‌های سالم برای آنها را با ذكر نحوه دسترسی توضيح بدهد.

بتواند الگوی هنر (از جهت روش و محتوا) براساس نگرش اسلام را تبيين كند.

بتواند الگوی تفريح و اوقات فراغت را براساس نگرش اسلام ارائه بدهد.

بتواند عقلانيت آزادی بيان مورد نظر اسلام را تبيين كند و برتری آن را بر موارد مشابه اثبات نمايد.

بتواند رفتارهای ناهنجار و ناسالم را براساس شواهد و مستندات علمی تشريح كند.

بتواند مدل رفتارهای مطلوب و هنجار فردی و اجتماعی را ارائه دهد

بتواند راهبرد و راهكار انتقال از فضای نامطلوب به فضای سالم را به‌صورت عملياتی عرضه كند.

اسلايدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

روان‌شناس و روان‌كاو (تاثير موارد مورد نظر بر روح و روان)

كارشناسی موسيقی

كارشناس مجسمه‌سازی

كارشناس نقاشی

كارشناس شطرنج

مطلع از فضای قمار و انواع قمارها و ترفندهای قماربازها

كارشناس سازمان بازرسی، مطلع از فضای ارتشاء و ترفندهای رشوه و احتكار و مفاسد اقتصادی

كارشناس وزارت بازرگانی

كارشناس بانك و پول

كارشناس سحر و طلسم و دعانويسی

كارشناس ارزياب كتاب‌، فيلم و تئاتر در هيئت مميزی وزارت ارشاد

گفتگو با زندانيان مربوط به جرائم مذكور

۴۶. مستحدثات/ شبيه‌سازی، پيوند، تلقيح مصنوعی، فرزندخواندگی، جراحی پلاستيك، مرگ مغزی، آثار باستانی، حقوق شهروندی، گزينش‌ها، ورزش قهرمانی، اعلاميه حقوق بشر، جرم سياسي بتواند موضوع مورد نظر را با ذكر مستندات، در يك بحث و گفتگو تبيين كند (از موارد مشابه متمايز سازد) و با كارشناسان هم‌صحبت شود.

منابع و شخصيت‌های صاحب‌نظر در اين موضوعات را معرفی كند.

اسلايدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

پزشك قانونی

متخصص سلول‌های بنيادی

كارشناس بهزيستی و نگهداری ايتام

پزشك جراح پلاستيك

كارشناس ميراث فرهنگی و آثار باستانی

كارشناس گزينش

كارشناس احزاب

گفتگو با چند خانواده فرد مرگ ‌مغزی شده

گفتگو با چند نفر كه جراحی پلاستيك موفق و ناموفق داشتند

گفتگو با چند يتيم منتظر خانواده

گفتگو با چند خانواده فرزند قبول كرده

گفتگو با چند مخالف حكومتی روشمند

نقد ديدگاه‌های معارضين نظام

نماينده ايران در سازمان ملل و كميته حقوق بشر

كارشناس المپيك و جام جهانی

۴۷. سيستم‌های حقوقی و قانونی در طول تاريخ بشر/ مقايسه با سيستم حقوقی اسلام بتواند سيستم حقوقی اسلام را ترسيم كند و شيوه عملياتی كردن آن را نيز ارائه دهد.

بتواند سيستم حقوقی اسلام را با سيستم‌های حقوقی ديگر در يك مطالعه تطبيقی تبيين نمايد.

(توليد جدول‌های تطبيقی)

كارشناس فلسفه حقوق

كارشناس حقوق

كارشناس تاريخ

نرم‌افزارهای مرتبط، كتاب‌ها، مجلات و سايت‌های مرتبط

برگه فعاليت و طرح مسأله

برگزاری جلسه هم‌انديشی متخصصين

تدوين مقاله تفصيلی به‌ همراه چكيده

توليد اسلايد

۴۸. فقه مقارن توليد جدول‌های تطبيقی

بتواند برتری فقه شيعه اثنی‌عشری اصول ‌فقه ‌جواهری را بر فقه‌های مشابه با ذكر مستندات ارائه كند.

ايضاً
۴۹. توسعه‌شناسی/ سيستم‌ها و شبكه‌های مورد نياز يك جامعه و تمدن مانند: سيستم مديريت كلان، سيستم حقوقی و قوانين، سيستم اداری، سيستم شهری (معماری، حمل‌ونقل، شهرسازی)، سيستم مسكن، سيستم ارتباطات، سيستم پول و اقتصاد، سيستم كشاورزی و توليد غذا، سيستم تجارت و توزيع، سيستم بهداشت و درمان، سيستم اطلاعات و آمار، سيستم آموزش، سيستم كار و مشاغل، سيستم حفاظت از محيط‌زيست، سيستم قضاوت و دادگستری، سيستم نظارت و كنترل، سيستم امنيت و دفاع، سيستم روابط بين‌الملل، سيستم عبادی و معنوی، سيستم گروه‌های اجتماعی، سيستم رسانه، سيستم فرهنگی، سيستم خانواده، سيستم مديريت زمان بتواند مدل توسعه براساس نگرش اسلام را (هم در نگرش‌ها، هم در راهبردها و هم در مواد قانونی، و هم در راهكارهای حياتی) ارائه دهد

بتواند ضرورت سيستم‌سازی برای حركت به‌سوی تمدن اسلام را تشريح كند و سيستم‌های مورد نياز جامعه اسلامی را فهرست نمايد.

بتواند جدول تطبيقی توسعه اسلامی را با مدل‌های ديگر توسعه تهيه كند و برتری مدل توسعه اسلام را ملموس نمايد.

كارشناس توسعه

كارشناس برنامه‌ريز مديريت استراتژيك

كارشناس برنامه‌نويس سازمان برنامه

نماينده مجلس

طراح و ارزياب كيفيت سيستم‌ها

جامعه‌شناس

كارشناس مديريت فرهنگی

وزير مربوط به هر يك از موارد

كارشناس موسسات مردم‌نهاد

استاندار

شهردار

رئيس اتحاديه‌های مختلف

كارشناس رسانه

متخصص مديريت

كارشناس بين‌الملل

انتقال به نمونه‌ای از کتاب مکاسب (ترجمه موضوع‌شناسانه و سیستمی از روایت اول کتاب مکاسب)

این موضوع در کارگاه آموزشی یک واحدی (۱۶ ساعت) قابل ارائه است.

ثبت نام کارگاه فقه کاربردی + انتقال به انجمن بحث‌وگفتگو در مورد این موضوع

مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث

دین‌شناسی، تمدن اسلام، توضیح المسائل تمدنی، الگوی پیشرفت و توسعه اسلام، فقه تمدنی، اجتهاد سیستمی

[1]