ویرایش یک NGO سازمان مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر دولتی، غیر انتفاعی- با هویت حوزوی- تاسیس سال 1428/1386/2007
 
سه شنبه 28 دي 1395
  Islamic Strategic Studies Institute  = www.isin.ir
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
 
   
تمام جملات و کلمات کلیک می‌شوند
او می‌آید و عقل بشر را کامل می‌کند؛

امنیت، عدالت و رفاه بشر، هدف ابتدایی اوست، هدف نهایی، رشدیافتگی برای شهود ملکوت و احساس حضور خداوند است.
سرانجامِ بشریت، در دیدگاه اسلام، اتصال به آگاهی جامع است.
 در طول تاریخ، حق‌جویان بی‌شمار، جان‌ها بر کف گذاشته‌اند و زجرها کشیده‌اند تا ما در این زمان بتوانیم از حق بگوییم و از حق بشنویم و به‌دنبال حق باشیم، قدر زمان خود را بدانیم!
 براي دست‌يابي به جامعه و دولت اسلامي بايد مدل‌های مورد نياز در راستاي اداره نظام در همه ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي،‌ متحول شده و براساس آموزه‌هاي اسلام پايه‌گذاري شوند.
مشهد مقدس - چهارراه زرّینه - خیابان شهید محسن کاشانی - کاشانی۲۵ - تلفن05132285800 info@isin.ir