ایجاد نگرش کاربردی و سیستمی به موضوعات و مفاهیم دینی در مخاطبین و تربیت محققین و مدرسین کارامد