اسلامِ غنیِّ بالذات نباید پیروانش جیره خوار اجانب باشند.