موضوع بحث: « مطالعات تطبیقی» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مساله بحث: چگونه می‌توانیم از میان ایده‌ها و نظریه‌ها و پیشنهادات مختلف علمی و عملی، مناسبترین و بهترین را انتخاب کنیم؟ یا مورد بهینه را بسازیم؟ پیش فرض ها: . فرضیه بحث: ۱.  مطالعه تطبیقی =…