موضوع بحث: تحلیل مفهوم نیاز و مدل نیازها   مساله بحث:  نقشه راهنما برای تعیین محورهای برنامه‌های پیشرفت و توسعه اجتماعی کجاست؟ و چگونه است   پیش فرض ها:     فرضیه‌های بحث: ۱. نياز، كشش روح به سوي يافتن چيزي در خودش است. (اتحاد…