موضوع بحث: « استراتژی و نبرد استراتژی‌ها» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مساله بحث: چگونه می‌توان در فضای رقابت (اعم از رقابت فکری، رفتاری، فرهنگی، تمدنی و …)، پیروز شد و به‌جای پیروی از «روندها» ، «روندسازی» کرد؟ پیش فرض ها: پارادایم = چهارچوب فکری که…