موضوع بحث: « طراحی سیستم و مدل‌سازی » چیست؟ و چگونه؟ مساله بحث: چگونه می‌توان با استفاده از آثار و ظرفیت‌های چند موضوع و پدیده و برقراری ارتباط میان آنها، محصول و پدیده‌ای جدید تولید کرد؟ و چگونه می‌توان فرآیندهایی را که در پیدایش یک…