موضوع بحث: شاخص چیست؟ چرا مورد توجه ویژه قرار دارد؟ و چگونه ساخته می شود؟ مساله بحث: چگونه میزان تحقق یک پدیده یا آثار آن را اندازه‌گیری کنیم؟ پیش فرض ها: فرضیه بحث: ۱.  شاخص = صفتی در یک پدیده که می‌توان براساس تغییرات آن،…